Praktyki

Praktyki

 • Finansowanie inwestycji

  Doradzamy w transakcjach finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności, finansowania lub refinansowania składników majątku i nabywania przedsiębiorstw.

  Przygotowujemy dokumentację inwestycyjną, umowy kredytowe, pożyczek i innych instrumentów finansowych. Negocjujemy wykupy lewarowane (LBO) oraz wykupy menedżerskie (MBO).

  Wśród naszych klientów są firmy private equity, fundusze inwestycyjne, fundusze mezzanine oraz inwestorzy prywatni i instytucjonalni, głównie z sektora obrotu nieruchomościami oraz TMT.

  HEAD
  • Szymon Skiendzielewski

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Piotr Rychta

  • Piotr Zapalski

  Zespół
  • Weronika Bałenkowska

  • Marcin Gaca

 • Fuzje i przejęcia

  Doradzamy w transgranicznych i krajowych transakcjach fuzji i przejęć, reorganizacji spółek, podziałów, joint ventures oraz inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy projektach zarówno nabycia, jak i zbycia spółek na zlecenie funduszy typu private equity i venture capital.

  Opracowujemy struktury transakcji, przeprowadzamy badania due diligence, wspieramy w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyk prawnych, przygotowujemy niezbędne dokumenty, uzyskujemy wszystkie wymagane prawem zgody, sporządzamy memoranda, analizy.

  Wśród naszych klientów są zagraniczni i polscy inwestorzy, fundusze private equity i venture capital, m.in. inwestujące na rynku nieruchomości i TMT oraz spółki typu start-up.

  HEAD
  • Andrzej Chajec

  Co-Head
  • Maciej Kotlicki

  • Szymon Skiendzielewski

  • Aleksandra Szyszko-Kamińska

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Jolanta Okoniecka

  • Piotr Rychta

  • Małgorzata Sas-Madej

  • Anna Skórka

  • Eliza Szulc-Sierańska

  Zespół
  • Weronika Bałenkowska

 • Nieruchomości i inwestycje budowlane

  Doradzamy w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości oraz finansowania inwestycji nieruchomościowych i budowlanych, dotyczących gruntów, budynków (biura, obiekty handlowe, centra handlowe, hotele) oraz lokali. Doradzamy przy umowach najmu lub dzierżawy nieruchomości.

  Zajmujemy się sprawami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości. Doradzamy w zakresie przenoszenia tytułów prawnych oraz zagospodarowania nieruchomości, m.in. prowadzimy postępowania dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów i komercjalizacji. Zakładamy i obsługujemy fundusze nieruchomościowe i joint venture.

  Reprezentujemy klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i lokalnej. Nabywamy nieruchomości w ramach przetargów, a także od syndyków masy upadłości.

  HEAD
  • Patryk Galicki

  Co-Head
  • Szymon Skiendzielewski

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Anita Woźniak

  • Piotr Zapalski

  Zespół
  • Magdalena Boguska

  • Szymon Żyto

 • Ochrona danych osobowych

  Doradzamy, jak minimalizować ryzyka związane z zasadami ochrony danych osobowych i prawa do prywatności przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych lub informacji poufnych.

  Doradzamy w zakresie wewnętrznych procedur ochrony danych, polityki bezpieczeństwa, zarządzania systemami informatycznymi, a także w kwestiach ochrony danych przy transakcjach handlowych i w projektach outsourcingowych.

  Zajmujemy się zagadnieniem wykorzystania mediów społecznościowych w miejscu pracy, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, ochrony sygnalistów (whistleblowers) oraz postępowaniami sprawdzającymi kandydatów na pracowników (background checks).

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Mariusz Busiło

  • Karolina Nowak-Różycka

  • Weronika Papucewicz

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji i konsumentów, w tym przy zgłoszeniach zamiaru koncentracji.

  Zajmujemy się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym oraz z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

  Weryfikujemy wzory umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych. Doradzamy również w kwestiach zgodności projektów reklam i akcji promocyjnych z prawem konkurencji i ochrony konsumentów.

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Karolina Nowak-Różycka

  • Dariusz Zimnicki

 • Postępowania sądowe i administracyjne

  Reprezentujemy klientów – zarówno osoby prawne, jak i fizyczne – przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, korporacyjnych, cywilnych oraz prawa pracy.

  Specjalizujemy się w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa medycznego oraz nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z syndykami, jak i wierzycielami, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń od członków zarządu w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.  

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego oraz rodzinnego, w tym małżeńskich majątkowych przy uwzględnieniu kwestii podatkowych.

  We współpracy z kancelariami zagranicznymi doradzamy w sprawach dotyczących majątku położonego poza granicami Polski. Opracowujemy strategię procesową obejmującą najskuteczniejsze rozwiązanie bez konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań sądowych. 

  HEAD
  • Krzysztof Żyto

  Co-Head
  • Marcin Bącal

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Artur Ciepłowski

  • Aleksandra Hulewicz

  Zespół
  • Weronika Bałenkowska

  • Justyna Buchwald-Krzak

  • Marcin Lizurek

  • Radosław Rudnik

  • Klara Święs

 • Praktyki
 • Prawo korporacyjne i handlowe

  Prawo korporacyjne

  Zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego oraz oddziały i przedstawicielstwa spółek zagranicznych. Organizujemy i prowadzimy walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów. Opracowujemy i opiniujemy regulaminy wewnętrzne wymagane prawem bądź zasadami ładu korporacyjnego.

  Doradzamy przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym ustanawianie prokury, otwieranie i likwidowanie oddziałów, łączenie, podział, przekształcenie czy przejmowanie spółek oraz restrukturyzacja. Reprezentujemy i doradzamy przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji. Tworzymy złożone struktury osobowe i kapitałowe: grupy kapitałowe, holdingi, konsorcja.

  Ponadto reprezentujemy klientów w sporach pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami lub z organami spółek.

   

  Prawo handlowe

  Nasze doradztwo obejmuje pełne spektrum zagadnień w zakresie umów handlowych. Proponujemy praktyczne rozwiązania uwzględniające cele biznesowe naszych klientów.

  Sporządzamy dokumentację handlową, opiniujemy i weryfikujemy umowy przygotowane przez kontrahentów, a także uczestniczymy w ich negocjacjach. Przygotowujemy również wzorce umowne, regulaminy i ogólne warunki zakupu/sprzedaży towarów i usług.

  Identyfikujemy ryzyka związane z zawarciem umów handlowych i doradzamy w zakresie ich należytego zabezpieczania.

  HEAD
  • Jolanta Okoniecka

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Anna Skórka

  • Eliza Szulc-Sierańska

  • Aleksandra Szyszko-Kamińska

  Zespół
  • Radosław Rudnik

 • Prawo podatkowe

  Zajmujemy się aspektami podatkowymi przy przejęciach, połączeniach, podziałach oraz przekształceniach spółek, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, VAT, podatkiem akcyzowym oraz cenami transferowymi.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym przygotowujemy skargi oraz skargi kasacyjne.

  Prowadzimy kompleksową obsługę spółek, obejmującą usługi księgowe i kadrowo-płacowe, oraz bieżącą obsługę podatkową związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

  HEAD
  • Wojciech Dmoch

   tax@cdz.com.pl

 • Prawo Pracy

  Zajmujemy się wszelkimi aspektami pracowniczymi zarówno przy transakcjach fuzji i przejęć, w bieżącej obsłudze firm, jak i planowaniu zatrudnienia w zakładanych centrach usług biznesowych.

  Proponujemy praktyczne rozwiązania dla biznesu minimalizujące ryzyka prawno-pracownicze. Wspieramy klientów w definiowaniu i wdrażaniu strategii HR oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim.

  Doradzamy na wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami.

  Opracowujemy umowy o pracę i kontrakty menedżerskie, przygotowujemy wzorce dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminy i polityki wewnętrzne. Doradzamy w zakresie wynagrodzeń i benefitów, urlopów, uelastyczniania czasu pracy, ochrony danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz respektowania zakazów konkurencji.

  Wspieramy klientów zarówno w kwestiach dotyczących indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

  Przeprowadzamy procesy derekrutacji, zwolnień grupowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Doradzamy w zakresie delegowania i transgranicznego zatrudniania pracowników (TUPE). Dostosowujemy globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

  Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z pracownikami, m.in. w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

  HEAD
  • Weronika Papucewicz

  Co-Head
  • Piotr Kryczek

  • Ewa Don-Siemion

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Agata Iwanow

  • Karolina Nowak-Różycka

  • Dariusz Zimnicki

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacja

  Prawo upadłościowe

  Doradzamy i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analizujemy sytuację ekonomiczną, wybieramy optymalną ścieżkę postępowania, prowadzimy negocjacje z wierzycielami a także przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji.

  ​Doradzamy przy wyborze formy prawnej zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika i wykonujemy wszelkie czynności związane z ustanowieniem takich zabezpieczeń. W imieniu wierzycieli składamy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów postępowania upadłościowego oraz zgłoszenia wierzytelności.

  Reprezentujemy upadłego, wierzycieli i syndyka w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniach sądowych.

  Doradzamy nadzorcom sądowym, zarządcom i syndykom we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego i windykacją wierzytelności upadłego.

   

  Restrukturyzacja

  Doradzamy przy transakcjach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją, nabyciem oraz zbyciem przedsiębiorstw.

  Zajmujemy się restrukturyzacją finansową przy łączeniach, podziałach i przekształceniach, redukcji aktywów lub podziałów, a także przeformułowaniu długoterminowych celów biznesowych.

  Na wszystkich szczeblach struktury kapitałowej doradzamy inwestorom, pożyczkodawcom, akcjonariuszom, którzy ponieśli straty finansowe. Proponujemy optymalne plany restrukturyzacyjne.

  Nasze zespoły z działu finansowania inwestycji, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć ściśle współpracują w celu zapewnienia zintegrowanego doradztwa prawnego.

  HEAD
  • UPADŁOŚĆ

   Krzysztof Żyto

    

  • RESTRUKTURYZACJA

   Maciej Kotlicki

  Co-Head
  • UPADŁOŚĆ

   Marcin Bącal

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Małgorzata Sas-Madej

  • Dariusz Zimnicki

  Zespół
  • Artur Ciepłowski

  • Radosław Rudnik

 • Rynki kapitałowe

  Reprezentujemy polskie spółki zamierzające wejść na Giełdę Papierów Wartościowych lub pozyskać kapitał w drodze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych na akcje. Zajmujemy się międzynarodowymi emisjami papierów wartościowych.

  Występujemy przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach związanych z naruszaniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Przeprowadzamy audyty prawne oraz doradzamy spółkom publicznym w zakresie obowiązków informacyjnych, wynikających z prowadzonej działalności.

  Doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich instrumentów finansowych, m.in. w transakcjach z udziałem funduszy private equity i venture capital.

  HEAD
  • Maciej Kotlicki

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Piotr Rychta

  • Małgorzata Sas-Madej

  Zespół
  • Marcin Gaca

 • TMT

  Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty działalności spółek z branży TMT. Doradzamy w zakresie zagadnień regulacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, joint venture, restrukturyzacji, zarządzania informacjami, rozwoju technologii i umów handlowych z klientami i dostawcami, a także ochrony danych osobowych i znaków towarowych.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed regulatorami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności przy pozyskaniu zasobów częstotliwości oraz przy opracowywaniu produktów i usług telekomunikacyjnych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy międzyoperatorskie, umowy o hurtowym dostępie do sieci, umowy dotyczące infrastruktury sieciowej oraz umowy z globalnymi dostawcami rozwiązań, usług i produktów dla sektora telekomunikacyjnego.

  Nasi klienci to alternatywni operatorzy telekomunikacyjni, najwięksi operatorzy komórkowi w Polsce oraz jedna z największych platform satelitarnych w Europie. Doradzamy operatorom infrastrukturalnym MNO (Mobile Network Operator), operatorom typu MVNO (Mobile Virtual Network Operator) oraz innowacyjnym operatorom oferującym usługi telekomunikacyjne oparte na technologii LTE (Long Term Evolution).

  HEAD
  • Andrzej Abramczuk

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Andrzej Chajec

  • Mariusz Busiło

  Zespół
  • Justyna Buchwald-Krzak

  • Krzysztof Chyba

  • Marcin Gaca

 • Własność intelektualna

  Doradzamy w zakresie ochrony własności intelektualnej przy transakcjach fuzji i przejęć.

  Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przepisów prawa prasowego. Zajmujemy się rejestracją i ochroną znaków towarowych.

  Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej oraz umowy licencyjne. Opiniujemy projekty kampanii reklamowych i promocyjnych. Doradzamy przy wprowadzaniu wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony wizerunku.  

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Karolina Nowak-Różycka

  • Mariusz Busiło

 • Zamówienia publiczne

  Doradzamy podmiotom uczestniczącym w procedurach przetargowych, zarówno zamawiającym jak i przedsiębiorcom składającym oferty, wnioski i inne dokumenty związane z zamówieniami publicznymi.

  Doradzamy zamawiającym jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić procedury przetargowe. Dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przygotowujemy i opiniujemy dokumenty wymagane w toku postępowania przetargowego. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  HEAD
  • Krzysztof Żyto

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • Aleksandra Hulewicz

  • Marcin Lizurek

INDUSTRIES

Branże

 • Usługi biznesowe

  Usługi biznesowe są jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Dzięki dużej liczbie absolwentów szkół wyższych i specjalistów IT, kompetencji językowych pracowników i dobrej infrastrukturze Polska stała się wiodącym ośrodkiem usług wspólnych na świecie.

  Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty działalności centrów usług biznesowych od ich założenia poprzez organizację polityki zatrudnienia oraz najem powierzchni biurowych.

  Wspieramy czołowe organizacje reprezentujące sektor usług biznesowych w Polsce.

  HEAD
  • Ewa Don-Siemion

  Co-head
  • Weronika Papucewicz

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • <p>Dariusz Zimnicki</p>
 • TMT

  Żadna branża gospodarki światowej nie ewoluuje szybciej od sektora technologii, mediów i telekomunikacji. Rozwój technologiczny następuje, a innowacje na rynku stale przynoszą nowe wyzwania.

  Nasz zespół multidyscyplinarny łączy znajomość branży ze znajomością wielu dziedzin prawa. Znamy biznes, prawo i regulacje środowiska TMT.

  Nasze doradztwo obejmuje pełne spektrum działalności spółek TMT, począwszy od fuzji i przejęć, poprzez umowy finansowania, kwestie regulacyjne, spory sądowe, outsourcing, po zapewnienie zgodności z przepisami, ochronę danych osobowych i własności intelektualnej.

  Wśród naszych klientów są największe spółki z sektora telekomunikacji i nowych technologii na polskim rynku.

  HEAD
  • Andrzej Abramczuk

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • <p>Andrzej Chajec</p>
  • <p>Mariusz Busiło</p>

  Zespół

  • Justyna Buchwald-Krzak

  • Krzysztof Chyba

  • Marcin Gaca

 • Start-upy

  Proponujemy pionierskie rozwiązania prawne na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania start-upów. Rozumiemy, że dla nich najważniejszy jest biznes, a prawo jest narzędziem do rozwoju i sukcesu.

  Specjalizujemy się w inwestycjach w start-upy, zarówno ze strony inwestorów, jak i dotychczasowych akcjonariuszy i pomysłodawców.

  Wśród naszych klientów są spółki, które opracowały nowe technologie oraz innowacyjne przedsięwzięcia.

  HEAD
  • Andrzej Chajec

  Co-head
  • Aleksandra Szyszko-Kamińska

 • Ochrona zdrowia

  Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej i ochroną zdrowia. Nasze doradztwo obejmuje: zagadnienia regulacyjne, ochronę danych osobowych
  (w szczególności danych medycznych), sprawy pracownicze personelu medycznego oraz proces informatyzacji służby zdrowia.

  Doradzamy na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ (w tym nadwykonań). Sporządzamy i negocjujemy umowy o prowadzenie badań klinicznych. Przeprowadzamy audyty dokumentacji medycznej.

  Zajmujemy się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, doradztwem legislacyjnym, reprezentacją w postępowaniach spornych z NFZ. Reprezentujemy podmioty medyczne i lekarzy
  w postępowaniach sądowych.

  HEAD
  • Krzysztof Żyto

  Co-head
  • Ewa Don-Siemion

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • <p>Marcin Bącal</p>
  • <p>Agata Iwanow</p>
  • <p>Klara Święs</p>
 • Private Equity

  Doradzamy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Opracowujemy strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału oraz zajmujemy się relacjami pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał. Rozumiemy dynamikę rynku i mechanizmy inwestowania.

  Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć, finansowania, a także przy transakcjach wyjścia z inwestycji, zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu czy finansowemu, jak i poprzez debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Wśród naszych klientów są inwestorzy, fundusze private equity oraz venture capital, inwestujące m.in. na rynku nieruchomości oraz TMT.

  HEAD
  • Andrzej Chajec

  Co-head
  • Maciej Kotlicki

  • Szymon Skiendzielewski

  • Aleksandra Szyszko-Kamińska

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • <p>Jolanta Okoniecka</p>
  • <p>Piotr Rychta</p>
  • <p>Małgorzata Sas-Madej</p>
  • Anna Skórka
  • <p>Eliza Szulc-Sierańska</p>

  Zespół

  • Weronika Bałenkowska

 • Klienci indywidualni

  Doradzamy klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i biznesowych. Nasze doradztwo obejmuje prawo ochrony dóbr osobistych, prawo rodzinne, prawo korporacyjne i handlowe, prawo pracy oraz sprawy sądowe.

  Ponadto doradzamy w kwestiach dotyczących praw spadkowych, ochrony zdrowia i prawa medycznego oraz prawa budowlanego.

  HEAD
  • Krzysztof Żyto

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • <p>Marcin Bącal</p>
  • <p>Aleksandra Hulewicz</p>

  Zespół

  • Weronika Bałenkowska

  • Marcin Lizurek

 • Energetyka

  Sektor energetyczny rozwija się w niespotykanym tempie. Jego struktura i sposób funkcjonowania będą się zmieniać wraz z wprowadzaniem nowych technologii.

  Rozumiemy złożoność i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym. Nasza praktyka opiera się na szerokim rozumieniu kluczowych technologii i procesów biznesowych, w szczególności koncentruje się na regulacji energetyki.

  Nasze doradztwo obejmuje wszystkie aspekty energii odnawialnej, wytwarzania elektryczności, obrotu energią elektryczną i jej przesyłu oraz dystrybucji i dostaw energii elektrycznej i gazu.

  HEAD
  • Mariusz Busiło

 • IT

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania projektów informatycznych. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dostaw, wdrożenia i utrzymania rozwiązań informatycznych oraz umów licencyjnych z nimi związanych.

  Doradzamy w procesach związanych z outsourcingiem usług IT oraz wykonujemy audyty legalności oprogramowania. Świadczymy kompleksowe doradztwo w sporach w branży IT.

  Weryfikujemy kwestie dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych pod kątem celów i sposobów ich przetwarzania w systemach IT.

  HEAD
  • Andrzej Abramczuk

  KLUCZOWI PRAWNICY
  • <p>Mariusz Busiło</p>
  • <p>Karolina Nowak-Różycka</p>
CDZ

Agata specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje podmioty gospodarcze i lecznicze w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doradza w kwestiach związanych z przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych za granicę, w tym do państw spoza Unii Europejskiej. Opracowuje regulaminy, umowy pracownicze, systemy wynagrodzenia, oraz metody uelastyczniania czasu pracy.

Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom z branży ochrony zdrowia. Sporządza i negocjuje umowy o prowadzenie badań klinicznych. Uczestniczy w audytach dokumentacji medycznej i badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) przy transakcjach fuzji i przejęć.

Agata Iwanow

Radca prawny

CDZ

Magdalena specjalizuje się w prawie nieruchomości. Zajmuje się zagadnieniami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym.

Doradza w zakresie bieżącej działalności spółek z sektora nieruchomościowego. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć dla funduszy inwestycyjnych i private equity oraz właścicieli obiektów biurowych i przemysłowo-magazynowych.

Prowadzi badania stanu prawnego (due diligence) nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków.

Sporządza i weryfikuje umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

Magdalena Boguska

Aplikant adwokacki

CDZ

Aleksandra specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Zajmuje się sporami z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych, sporach dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału wspólnego majątku małżonków.

Prowadzi postępowania sądowe dotyczące sporów handlowych między przedsiębiorcami, w tym umów w branży budowlanej, w szczególności opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

Aleksandra Hulewicz

Radca prawny

CDZ

Artur specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz karnego. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i organami ścigania.

Doradza syndykom masy upadłości we wszystkich sprawach bieżących związanych z postępowaniem upadłościowym. Zajmuje się windykacją należności oraz przygotowuje projekty porozumień restrukturyzacyjnych z dłużnikami.

Artur Ciepłowski

Adwokat

CDZ

Eliza specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym i handlowym. Doradza przy tworzeniu krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Doradza przy transakcjach połączenia, podziału i przekształcenia spółek i grup kapitałowych.

Eliza Szulc-Sierańska

Radca prawny

CDZ

Justyna specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, korporacyjnym i handlowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom telekomunikacyjnym. Uczestniczy w inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych oraz projektach związanych z wykorzystaniem nowych technologii i internetu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Justyna Buchwald-Krzak

Radca prawny

Anita doradza przy projektach inwestycyjnych, transakcjach nieruchomościowych i infrastrukturalnych. Zajmuje się prawem nieruchomości i budowlanym.

Doradza w zakresie finansowania nieruchomości, transakcjach sprzedaży z leasingiem zwrotnym, joint ventures, jak również umów sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy.

Wśród jej klientów są operatorzy centrów handlowych i hipermarketów, fundusze inwestycyjne oraz private equity, właściciele obiektów biurowych oraz przemysłowo-magazynowych, a także inwestorzy na rynku nieruchomości.

Anita Woźniak

Radca prawny

CDZ

Karolina specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza w zakresie prawa pracy zarówno przy transakcjach fuzji i przejęć, jak i w bieżącej obsłudze firm. 

Doradza przy zawieraniu umów licencyjnych, umów związanych z transferem technologii, oraz umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Opracowuje i negocjuje umowy dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych.

Zajmuje się przekazywaniem danych za granicę do Państw trzecich, przetwarzaniem danych w związku z nowoczesnymi usługami IT, oraz przetwarzaniem danych pracowników

Reprezentuje klientów w sprawach spornych i postępowaniach sądowych związanych ze znakami towarowymi oraz naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej, m.in. przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Karolina Nowak-Różycka

Radca prawny

CDZ

Klara doradza we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej i ochroną zdrowia. Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi, ochroną danych osobowych w kontekście danych medycznych oraz sprawami pracowniczymi personelu medycznego. Uczestniczy w pracach działu postępowań sądowych i administracyjnych.

Doradza na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ, w tym nadwykonań. Sporządza umowy o prowadzenie badań klinicznych. Uczestniczy w audytach dokumentacji medycznej.

Klara Święs

Prawnik

CDZ

Krzysztof specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii i prawie autorskim. Doradza spółkom z sektora telekomunikacyjnego, w tym operatorom stacjonarnym, mobilnym operatorom strukturalnym (MNO) i wirtualnym (MVNO).

Doradza przy kształtowaniu treści usług telekomunikacyjnych oraz przy zarządzaniu częstotliwościami. Przygotowuje regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz niestandardowych usług telekomunikacyjnych.

Reprezentuje operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Krzysztof Chyba

Radca prawny

 • Legal 500

Mariusz doradza podmiotom prywatnym i administracji publicznej w sprawach regulacyjnych dotyczących prawa energetycznego. Zajmuje się prawem telekomunikacyjnym, mediów i nowych technologii, prawem konkurencji, autorskim i internetowym.

Brał udział w szerokim spektrum prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracując w szczególności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestniczył w pracach grup roboczych przy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), oraz Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT).

Mariusz jest wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz ekspertem w zakresie problematyki pól elektromagnetycznych PEM przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z ramienia Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.

Mariusz Busiło

Prawnik
kieruje praktyką energetyki

CDZ

Małgorzata specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, inwestycjach typu private equity oraz zmianach struktury właścicielskiej.

Zajmuje się wprowadzaniem instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO, a także doradztwem restrukturyzacyjnym w zakresie łączenia, podziału spółek publicznych, de-listing, dual listing oraz programów odkupu akcji (buy-back).

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego.

Małgorzata Sas-Madej

Adwokat

CDZ

Marcin specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek oraz prawie handlowym.

Doradza w zakresie bieżącej działalności spółek z sektora telekomunikacyjnego. Zajmuje się zagadnieniami korporacyjnymi, regulacyjnymi, zarządzaniem informacjami oraz umowami handlowymi.

Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania inwestycji poprzez kredyty bankowe oraz emisję obligacji. Doradza w zakresie realizacji ustawowych praw i obowiązków spółek handlowych oraz obowiązków spółek notowanych na rynku regulowanym.

Marcin Gaca

Aplikant radcowski

Piotr specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i transakcjach na rynkach kapitałowych, obejmujących w szczególności prywatne i publiczne oferty instrumentów finansowych.

Zajmuje się wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego i alternatywnego systemu obrotu. Sporządza prospekty emisyjne, dokumenty i memoranda informacyjne. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, nabywaniu i zbywaniu akcji spółek publicznych i prywatnych, a także przy publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji i zbywania pakietów akcji.

Piotr Rychta

Radca prawny
kieruje biurem CDZ w Łodzi

CDZ

Marcin specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz korporacyjnego. Bierze udział w przygotowaniu strategii procesowej oraz pozwów sądowych i pism procesowych.

Jest członkiem zespołu w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych, a także w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) przy transakcjach fuzji i przejęć. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO.

Marcin Lizurek

Aplikant adwokacki

CDZ

Piotr ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradza na wszystkich etapach inwestycji budowlanych oraz transakcji nieruchomościowych, w tym w procesach finansowania inwestycji.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, prawa budowlanego oraz finansowania projektów nieruchomościowych.

Negocjuje umowy najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz ich zmian. Doradza przy umowach deweloperskich oraz umowach dotyczących ustanawiania odrębnej własności lokali niemieszkalnych.

Reprezentuje klientów przed sądami wieczystoksięgowymi i organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących inwestycji nieruchomościowych.

Piotr Zapalski

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie pracy, nieruchomości i własności intelektualnej. Doradza klientom z sektora BPO/SSC, IT, telekomunikacyjnego i nieruchomościowego.

Doradza przy najmie powierzchni komercyjnych i związanych z tym kontraktach dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej oraz dostawy infrastruktury (w tym informatycznej) i usług. Zajmuje się zagadnieniami korporacyjnymi oraz compliance. Dostosowuje globalne procedury do wymogów polskich regulacji prawnych.

Dariusz Zimnicki

Radca prawny
kieruje biurem CDZ w Krakowie

CDZ

Radosław doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw, w tym działających w sektorze TMT, nieruchomości i BPO/SSC. Zajmuje się prawem korporacyjnym i zagadnieniami pracowniczymi.

Prowadzi postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne w zakresie inwestycji budowlanych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, jak i prawa pracy.

Doradza przy procesach inwestycyjnych na nieruchomościach związanych z sektorem telekomunikacji.

Radosław Rudnik

Radca prawny

CDZ

Szymon zajmuje się prawem nieruchomości i procesem budowlanym. Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy. Jest członkiem zespołu przy badaniach stanu prawnego (due diligence) nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych i transakcji nieruchomościowych.

Sporządza opinie prawne oraz projekty umów z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz deweloperskich.

Szymon Żyto

Prawnik

CDZ

Weronika uczestniczy w transakcjach finansowania i refinansowania inwestycji na rynku obrotu nieruchomościami oraz projektach restrukturyzacyjnych. Jest członkiem zespołu transakcyjnego fuzji i przejęć.

Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z udzieleniem kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych oraz dokumentacji dla ustanowienia zabezpieczeń udzielanego finansowania.

Weronika Bałenkowska

Aplikant radcowski

CDZ

Anna specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach.

Zajmuje się również doradztwem korporacyjnym i prawem handlowym. Doradza przy zakładaniu i funkcjonowaniu spółek oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, jak również przy ich rozwiązywaniu oraz likwidacji.

Ponadto, doradza w sporach korporacyjnych, w tym przy zaskarżaniu uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.

Anna Skórka

Adwokat

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017, Chambers Europe 2017 oraz Best Lawyers w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz TMT. Jest członkiem międzynarodowej izby prawników: International Bar Association.

Andrzej Chajec

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2017 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ewa Don-Siemion

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje klientów w procesach sądowych i postępowaniach upadłościowych. Ma bogate doświadczenie w procedurach cywilnych.

Doradza syndykom masy upadłości spółek działających w sektorze nieruchomości, TMT i medycznym, jak również w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, oraz w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi.

Krzysztof jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przed dołączeniem do CDZ, przez 10 lat pełnił funkcję sędziego, w tym w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Krzysztof jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie postępowań sądowych.

Krzysztof Żyto

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi

Maciej jest rekomendowany przez IFLR1000 Financial & Corporate 2018 oraz The Legal 500 EMEA 2017.

Maciej Kotlicki

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz przez IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w fuzjach i przejęciach i private equity.

Szymon Skiendzielewski

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Doradza największym polskim podmiotom z sektora telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii w zakresie budowania strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług na rynku TMT. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi.

Jest członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT), wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Andrzej jest arbitrem w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Andrzej jest wysoko rekomendowany przez Chambers Europe 2018 oraz The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie TMT. Praktyka, którą kieruje, została szczególnie wyróżniona w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityki Insight 2017.

Andrzej Abramczuk

Absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych PAN, wspólnik
kieruje praktyką TMT

Marcin specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Opracowuje strategię procesową i reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej. Reprezentuje również klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych.

Ponadto, reprezentuje upadłego, wierzycieli i syndyka lub zarządcę na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Marcin Bącal

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w prawie nieruchomości oraz Chambers Europe 2017 w prawie budowlanym.

Patryk Galicki

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie prawa pracy.

Piotr Kryczek

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć.

Jolanta Okoniecka

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

Weronika specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzącym na polski rynek, w szczególności tym z branży usług biznesowych.

Doradza we wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami. Dostosowuje globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, derekrutacji i zwolnień grupowych, w tym prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Zajmuje się aspektami pracowniczymi przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Weronika Papucewicz

Adwokat, wspólnik
kieruje praktyką prawa pracy

Aleksandra ma ponad 10-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach joint ventures. Ponadto, specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach w przedsięwzięcia typu start-up i seed oraz przy restrukturyzacji i optymalizacji struktur holdingowych, z uwzględnieniem aspektów finansowania pozabankowego i rozliczania transakcji.

Doradza przy nabywaniu spółek, przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw, oraz tworzeniu struktur joint-venture. Opracowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną. Koordynuje zespoły prawników przy przeprowadzaniu badania stanu prawnego spółek (due diligence) oraz przy procesie transakcyjnym.

Aleksandra Szyszko-Kamińska

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

CAREER