GÓRA

we

are

cdz

legal

advisors

scroll

THE FIRM

Quality

O CDZ

W naszej pracy liczy się JAKOŚĆ
i gwarancja znakomitej obsługi prawnej. Wnosimy doświadczenie branżowe
i stawiamy na nowatorskie rozwiązania prawne.

Pracujemy zespołowo,
a innowacyjność jest nieodłącznym elementem naszego działania.

To my: CDZ

CDZ

globalnie

Nasi Klienci często potrzebują zintegrowanego, międzynarodowego wsparcia prawnego. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów transgranicznych. W ramach członkostwa w międzynarodowej sieci firm prawniczych INTERLAW, pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach prawników z renomowanych kancelarii w Europie, Ameryce i Azji.

Earth

DORADZAMY PRZY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH PRACOWNICZYCH

We współpracy z Transatlantic Law International (TALI), dynamiczną platformą prawno-biznesową, doradzamy przy projektach o zasięgu globalnym w 95 jurysdykcjach.

WSPÓLNICY

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz Best Lawyers. W 2018 został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2018 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje klientów w procesach sądowych i postępowaniach upadłościowych. Ma bogate doświadczenie w procedurach cywilnych.

Doradza syndykom masy upadłości spółek działających w sektorze nieruchomości, TMT i medycznym, jak również w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, oraz w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi.

Krzysztof jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przed dołączeniem do CDZ, przez 10 lat pełnił funkcję sędziego, w tym w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Krzysztof jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie postępowań sądowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi.

Maciej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018, Chambers Europe 2018 oraz IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć, prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon

jest rekomendowany The Legal 500 EMEA 2018, Chambers Europe 2018 oraz IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Marcin specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Opracowuje strategię procesową i reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej. Reprezentuje również klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych.

Ponadto, reprezentuje upadłego, wierzycieli i syndyka lub zarządcę na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w prawie nieruchomości.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie prawa pracy.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

Weronika specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzącym na polski rynek, w szczególności tym z branży usług biznesowych.

Doradza we wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami. Dostosowuje globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, derekrutacji i zwolnień grupowych, w tym prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Zajmuje się aspektami pracowniczymi przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Adwokat, wspólnik
kieruje praktyką prawa pracy

Aktualności

CDZ BREAKFAST
CDZ Breakfast | CDZ zaprasza na śniadanie połączone z dyskusją na temat:

JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE KONTROLI: PIP, ZUS I UODO? | JAK PRZYGOTOWAĆ OBRONĘ (LUB ATAK) W SĄDZIE PRACY?

Warszawa:
Data:
Miejsce: REGUS (parter), przy ul. Smolnej 40
Czas: 9:00
Zgłoszenie: CDZbreakfast@cdz.com.pl
Kraków:
Data:
Miejsce:w siedzibie Kancelarii, przy al. Słowackiego 64
Czas: 9:00
Zgłoszenie: CDZbreakfast.krakow@cdz.com.pl

Wydarzenia

Kontrole w zakładzie pracy: jak się przygotować?

Jak postępować w razie kontroli: PIP, ZUS i UODO? oraz jak przygotować obronę (lub atak) w sądzie pracy?

Dnia 21 września 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowały warsztaty dla firm z sektora usług biznesowych, podczas których CDZ odpowiedziała na te pytania.

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przygotowały uczestników do kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, omówiły najlepsze praktyki obrony pracodawców przed Sądem pracy.

CDZ o RODO w prawie pracy

Dnia 28 czerwca 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowały śniadanie biznesowe poświęcone RODO w kontekście prawa pracy, czyli „Jak żyć po 25 maja – doświadczenia CDZ z wdrażania RODO”.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in. umowy powierzania i przetwarzania danych osobowych, udzielanie upoważnień pracownikom, wizerunek pracowników oraz monitoring wizyjny w firmie.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: 3M, ACN Europe, Ryanair, Toya, UTC Aerospace Systems.

Ewa Don-Siemion prelegentką na 8. Dorocznej Konferencji ASPIRE poświęconej branży usług biznesowych

W dniu 15 maja 2018 roku w Krakowie, odbyła się 8. Doroczna Konferencja ASPIRE pod tematem przewodnim "Brave New Word" (Nowy Odważny Świat), podczas której omówiono wpływ rewolucji cyfrowej na politykę i ekonomię, branżę usług biznesowych, a także na procesy biznesowe i kapitał ludzki.

Część konferencji pod nazwą „Summit” skupiła się na pięciu kluczowych sesjach plenarnych: Dlaczego Nowy Odważny Świat? Jak będzie wygląda przyszłość? i-Disruption: co to oznacza dla nas? Co się stanie, gdy roboty zajmą nasze miejsca pracy? Czy nadal potrzebujemy ludzi?

Podczas jednej z popołudniowych sesji, Ewa Don-Siemion omówiła rozwój outsourcingu usług prawnych (LPO) i jego wpływ na rynek prawniczy oraz odpowiedziała na pytanie, dlaczego Kraków powinien skorzystać z tej możliwości.

Read more: bravenewword.aspire.org.pl

CDZ o rewolucji w prawie pracy

Dnia 10 kwietnia 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowali śniadanie biznesowe poświęcone prawu pracy pt. „Rewolucja w prawie pracy? Projekty nowych kodeksów pracy”.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in. genezę nowych przepisów, założenia Indywidualnego i Zbiorowego Kodeksu Pracy oraz konsekwencje powstania projektów nowych kodeksów. Wobec doniesień prasowych o wycofaniu się z projektowanych propozycji kodeksów przez rząd, na spotkaniu omówiono również potencjalne kierunki wykorzystania projektów przyszłości, a prelegentki odpowiedziały na pytanie dlaczego pracodawcy muszą dalej być czujni.

Uczestnikami wydarzenia były głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: Ryanair, LG Electronics, Merck Group, UPS GBS oraz Hemmersbach GmbH & Co.

Więcej: https://araw.pl/

CDZ oraz ARAW organizatorami śniadania dla sektora BPO/SSC

Dnia 22 lutego 2018 w hotelu Sofitel Wrocław Old Town, odbyło się śniadanie biznesowe z prawem pracy w nowej formule: „Trudne przypadki, nietypowe rozwiązania| Warsztaty z prawa pracy dla HR managerów.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz omówiły problematykę zatrudniania i rozwiązywania umów.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: UPS, NOKIA, MERCK, 3M oraz KRUK.

Więcej: https://araw.pl/

Mariusz Busiło panelistą na konferencji Central European Digital Payments

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja „Central European Digital Payments”, pod tematem przewodnim „Płatności dla klientów wygodne jak nigdy”, obejmującym zagadnienia Commerce – Mobility – FinTech– RegTech – Identity – Security.

Konferencja jest największym w Polsce corocznym spotkaniem polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie systemów kartowych różnego przeznaczenia oraz nowoczesnych metod płatności. W tym roku poruszano m.in. tematykę inteligentnych płatności mobilnych, nowoczesnych płatności w rozwiązaniach smart city, rozwoju e-commerce a nowoczesne metody płatności, sztucznej inteligencji w zastosowaniach płatniczych, cyfrowych pieniędzy cyfrowego świata, nowoczesnego IT dla rynku finansowego.

Z ramienia CDZ, Mariusz Busiło, ekspert w dziedzinie TMT, wziął udział w sesji specjalistycznej „Elektroniczna tożsamość, usługi zaufania, autentyfikacja i identyfikacja a nowoczesne metody płatności”, podczas której omówił problematykę e-tożsamości wraz z rozwiązaniami rządowymi i wybranymi rozwiązania alternatywnymi.

Konferencja została współorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod patronatem Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Izby Gospodarki Elektronicznej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Partnerami wydarzenia były m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, DELab UW – Digital Economy Lab, Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Więcej: https://www.conkarta.pl/home

Komunikaty prasowe

press releases

Transakcje

CDZ doradcą grupy podmiotów przy sprzedaży spółek RED 8

CDZ reprezentowała grupę sprzedających pakiet 100% udziałów spółki Content Invest Sp. z o.o., która skupia kilka spółek z branży reklamy i marketingu, działających pod marką RED 8. Kupującym była spółka należąca do grupy Dentsu Aegis, międzynarodowej sieci komunikacyjnej z oddziałami w 145 krajach. W wyniku przejęcia powstanie oferta Dentsu Solution.

Doradztwo CDZ obejmowało opracowanie docelowej struktury udziałowej i restrukturyzację grupy spółek RED 8. Ponadto, CDZ doradzała w zakresie spraw korporacyjnych grupy spółek RED 8 oraz negocjowała dokumentację transakcyjną.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski.  W skład zespołu wchodziły: wspólnik Jolanta Okoniecka oraz r.pr. Eliza Szulc-Sierańska i r.pr. Karolina Nowak-Różycka.

Nabycie spółek działających pod marką RED 8 przez grupę Dentsu Aegis jest kolejną w ostatnim półroczu transakcją, którą CDZ przeprowadza na rynku reklamy, marketingu i komunikacji publicznej.

CDZ doradcą Nevu przy inwestycji na rynku ochrony zdrowia

CDZ doradzała spółce Nevu, założonej przez grupę inwestorów instytucjonalnych, przy nabyciu 100% akcji w spółce Eubioco S.A. (producent leków i suplementów diety) od Pelion S.A., jednego z największych dystrybutorów farmaceutyków w Polsce i Europie Środkowej.

Doradztwo CDZ obejmowało utworzenie spółki Nevu oraz opracowanie i negocjowanie umowy akcjonariuszy oraz częściowego finansowania przez jej wspólników. Ponadto, CDZ przeprowadziła badanie prawne spółki celowej i jej spółki zależnej, doradzała co do prawnych aspektów struktury finansowania przejęcia oraz negocjowała umowę sprzedaży akcji z Pelion S.A. CDZ doradzała również Eubioco S.A. w sprawach korporacyjnych po jej przejęciu.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski. W skład zespołu Kancelarii wchodzili: wspólnicy Andrzej Chajec, Jolanta Okoniecka i Weronika Papucewicz, a także m.in. r.pr. Eliza Szulc-Sierańska oraz r.pr. Karolina Nowak-Różycka.

CDZ doradcą TFI Capital Partners przy inwestycji w sieć supermarketów Piotr i Paweł

CDZ doradzała funduszom zarządzanym przez TFI Capital Partners przy inwestycji finansowej w grupę Piotr i Paweł, ogólnopolską sieć supermarketów, w której działa 145 sklepów.

Doradztwo CDZ objęło opracowanie, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, która została sfinalizowana 22 lutego 2018 roku i weszła w życie niezwłocznie, gdyż nie wymagała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako że w transakcji uczestniczyła instytucja finansowa.

Od listopada 2017 roku sieć Piotr i Paweł jest w procesie poszukiwania inwestora strategicznego, który ma zapewnić stabilność relacji z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi. Inwestycja TFI Capital Partners jest wsparciem finansowym w drodze do wyboru inwestora branżowego.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierowali wspólnik Maciej Kotlicki oraz wspólnik Aleksandra Szyszko-Kamińska, specjalizujący się w transakcjach fuzji i przejęć, m.in. dla funduszy inwestycyjnych.

CDZ doradcą Capital Partners przy transakcji na rynku kapitałowym

CDZ doradzała funduszu inwestycyjnemu Capital Partners S.A., głównemu akcjonariuszowi w związku z procesem przejęcia Gekoplast S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przez nowego inwestora.

W styczniu 2018 roku powodzeniem zakończyło się wezwanie na akcje spółki, ogłoszone przez grupę Karton S.p.A. (99,3% akcji), a intencją nowego właściciela jest wycofanie akcji Gekoplastu z obrotu na GPW.

Doradztwo CDZ obejmowało przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umowy zobowiązującej Fundusze Capital Partners do sprzedaży akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy projekcie kierował wspólnik Maciej Kotlicki we współpracy z r.pr. Piotrem Rychtą.

CDZ doradcą 24/7 Communication przy połączeniu z Headlines-Porter Novelli

CDZ doradzała 24/7 Communication, jedynej polskiej agencji należącej do PROI Worldwide, która stanowi również polski oddział Reputation Institute, przy połączeniu z Headlines-Porter Novelli, jedną z najstarszych polskich agencji PR. Projekty obydwu agencji zostały wielokrotnie nagrodzone i wyróżnione w wielu polskich i międzynarodowych konkursach.

Od 1 stycznia 2018 roku agencje rozpoczną wspólną działalność pod szyldem 24/7 Communication.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski, we współpracy ze wspólnikiem Piotrem Kryczkiem, specjalizującym się w prawie pracy oraz radcą prawnym Elizą Szulc-Sierańską z Działu Fuzji i Przejęć.

Rankingi

cdz
CDZ i jej prawnicy wysoko wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2018

W tegorocznej edycji, CDZ została wyróżniona w wielu kategoriach: w prawie korporacyjnym i handlowym, fuzjach i przejęciach, sporach sądowych, prawie pracy, transakcjach typu private equity, prawie nieruchomości, prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT). Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Andrzej Abramczuk, Patryk Galicki, Piotr Kryczek oraz Jolanta Okoniecka zostali również rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Chambers Europe 2018
CDZ i jej prawnicy rekomendowani przez Chambers Europe 2018

W tegorocznej edycji CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa pracy. Andrzej Chajec, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski oraz Andrzej Abramczuk zostali wyróżnieni w swoich dziedzinach praktyki.

Nasi Klienci o nas:

“They are very communicative, proactive, extremely responsive and creative problem solvers with a deep understanding of our business operations."

"The team stands out for its practical approach to problems."

CDZ
CDZ i jej prawnicy wyróżnieni przez IFLR1000 2018

CDZ została rekomendowana w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynków kapitałowych, w szczególności emisji obligacji (Banking, Capital Markers – Debt). Maciej Kotlicki został wyróżniony w fuzjach i przejęciach oraz Szymon Skiendzielewski w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Ranking Polityki Insight
Praktyka TMT CDZ wyróżniona w rankingu Polityki Insight

Ranking Kancelarii Regulacyjnych 2017 Polityki Insight wyróżnia najlepsze kancelarie z obszarów: prawa bankowego, energetycznego, farmaceutycznego, konkurencji, telekomunikacyjnego i danych osobowych. Nasza praktyka TMT została rekomendowana w Grupie 2.

The Legal 500 EMEA 2017
CDZ i jej prawnicy wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2017

CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, fuzji i przejęć; prawa nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT); prawa pracy; sporów sądowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Andrzej Abramczuk, Piotr Kryczek, Tomasz Mizikowski oraz Jolanta Okoniecka zostali również rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Różne

CDZ nominowana w Europa Property Investment & Green Building Awards

CDZ znalazła się na liście nominowanych kancelarii w rankingu Europa Property Investment & Green Building Awards 2018 w kategorii „Law Firm of the Year”.

CEE Investment & Green Building Awards 2018 wyróżnia m.in. aktywnych inwestorów i firmy z sektora nieruchomości, inwestycje w nieruchomości komercyjne oraz w inwestycje w powierzchnie biurowe i magazynowe. Jest to najważniejsze wydarzenie w Europie Środkowo-wschodniej poświęcone inwestycjom na rynku nieruchomości.

Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra | Weronika Papucewicz oraz Marcin Bącal

Weronika Papucewicz (laureatka w 2014 roku) oraz Marcin Bącal (laureat w 2015 roku) wyróżnieni jako najbardziej rokujących prawników młodego pokolenia przez ranking Rising Stars, organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wolters Kluwer, opowiadają jak potoczyła się ich kariera po konkursie oraz czy tego typu nagrody pomagają w zawodzie prawnika.

Ewa Don-Siemion mentorem V edycji programu Mentors4Starters

Pomysłodawcą i organizatorem programu Mentors4Starters jest Global Shapers Warsaw Hub, który jest częścią międzynarodowej sieci Hubów zlokalizowanych w największych miastach świata. Global Shapers Community została powołana do życia przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Podstawowym celem fundacji Mentors4Starters jest propagowanie mentoringu w Polsce.

W ramach programu oraz działań CDZ z zakresu Corporate Social Responsability (CSR), Ewa Don-Siemion będzie dzieliła się swoją wiedzą, doświadczeniem, narzędziami oraz znajomością sektora usług biznesowych, outsourcingu usług prawnych oraz polskiego prawa pracy – doradztwa dla firm zagranicznych.

Mentors4Starters to program zarówno dla osób, które myślą o rozwoju własnej firmy / start-upu, jak i o budowaniu kariery w strukturach korporacyjnych i w międzynarodowych organizacjach.

Andrzej Chajec wyróżniony przez ranking Best Lawyers 2018

Tegoroczna edycja Best Lawyers wyróżnia Andrzeja Chajca wśród najlepszych polskich prawników w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawa korporacyjnego.

Best Lawyers jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych rankingów międzynarodowych. Jego metodologia jest oparta na bazie wzajemnych zgłoszeń i ocen dokonywanych przez prawników oraz kancelarii prawnych według swoich obszarów praktyki i jurysdykcji.

Drużyna CDZ Lex Torpedy w biegu EKIDEN 2018

W niedzielę 13 maja, w Parku Szczęśliwickim Lex Torpedy przebiegły odcinek maratonu - 42,195 km w łącznym czasie 03:43:35, zajmując tym samym 378 miejsce w ogólnym wyniku 754 startujących drużyn. Gratulacje dla drużyny i podziękowania dla naszych kibiców!

Publikacje

PUBLIKACJE

INSIGHTS

2018/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2018

Publikacja opiera się na pytaniach i odpowiedziach dotyczących prawa i regulacji w 41 jurysdykcjach. Odpowiada także na pytanie o przyszłość Gig Economy. CDZ przygotowała rozdział o Polsce.

 

2017/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2017

Publikacja opisuje systemy prawne w 37 krajach oraz propozycje Unii Europejskiej w zakresie wspólnego rynku cyfrowego. Opracowana w formie pytań i odpowiedzi, jest obszernym przeglądem prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu. CDZ opracowała rozdział o Polsce.

 

2017/05
THE INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW | CZWARTA EDYCJA

Czwarte wydanie publikacji zawiera dogłębną analizę warunków rynkowych oraz zmian w orzecznictwie w zakresie prawa upadłościowego w 29 krajach. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2016
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2016

Publikacja zawiera przegląd unijnych ram regulacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej oraz usług elektronicznych w państwach członkowskich UE, jak również obszerny przegląd istotnych zagadnień z zakresu prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu w 37 systemach prawnych. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2017/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2017

Publikacja przedstawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa pracy w 35 jurysdykcjach. Omawia także skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla brytyjskiego prawa pracy oraz międzynarodowe standardy zatrudnienia. CDZ opracowała rozdział o Polskim systemie prawa.

 

INSIGHTS

2018/09
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Zważywszy na wejście w życie nowych przepisów, a także obowiązujących zasad wynikających z RODO, warto zbadać wewnętrzne procedury dotyczące dokumentacji pracowniczej tak, aby zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia stały się szansą na usprawnienie procesów w organizacji a nie zagrożeniem dla pracodawców.

 

2018/08
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

RODO wprowadziło nową instytucję: Inspektora Ochrony Danych (IOD), która zastąpiła dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Każdy przedsiębiorca bez względu na to czy uprzednio skorzystał z uprawnienia wyznaczenia ABI czy też nie, powinien dokonać badania określającego, czy zalicza się do grupy przedsiębiorców zobowiązanych do wyznaczenia IOD.

 

2018/07
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W związku z wejściem w życie RODO zmianie uległy również polskie przepisy kodeksu pracy. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych wprowadziła do kodeksu pracy nową instytucję monitoringu wizyjnego.

 

2018/04
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Sejmie odbyło się trzecie czytanie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Ustawa pozwoli zalegalizować prowadzony przez niektórych pracodawców tzw. criminal check.

 

2018/02
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W kwietniu 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane powszechnie RODO. Celem RODO jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej UE i dostosowanie tych zasad do współczesnych technologii komunikowania.

INSIGHTS

Transatlantic Law 2018/05/18
BACKGROUND CHECKS
Criminal Check w instytucjach finansowych niezależnie od RODO
Weronika Papucewicz

Ustawa pozwoli zalegalizować prowadzony przez niektórych pracodawców tzw. criminal check. Jednocześnie, w ramach przystosowania do RODO, kontynuowane są prace nad ustawą wprowadzającą do polskiego systemu prawnego (Kodeksu pracy).

Rzeczpospolita 2018/09/13
PRAWO PRACY
Co zrobić aby skrócić okres przechowywania akt pracowniczych osoby zatrudnionej przed 2019 r.
Weronika Papucewicz, Monika Politowska-Bar

Aby skrócić okres przechowywania akt pracowniczych osoby zatrudnionej przed 2019 r., pracodawca będzie musiał złożyć w ZUS dodatkowe raporty.

Rzeczpospolita 2018/07/26
RODO
Które firmy muszą wyznaczyć ABI
Monika Politowska-Bar

Części pracodawców dotyczy obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli nie będzie nim dotychczasowy ABI, do 31 lipca muszą wyznaczyć IOD i powiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rzeczpospolita 2018/07/12
RODO
Nowe zasady monitoringu w firmie
Monika Politowska-Bar

Pracodawcy, którzy korzystali z monitoringu przed 25 maja 2018 roku powinni zweryfikować zgodność obowiązujących u nich zasad w tym zakresie z nowymi przepisami Kodeksu pracy i poinformować o monitoringu swoich pracowników.

Rzeczpospolita 2018/04/12
DANE OSOBOWE
RODO: problem z gromadzeniem danych pracowników
Weronika Papucewicz

Zostało już tylko półtora miesiąca do wejścia w życie nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Rzeczpospolita 2018/03/29
DANE OSOBOWE
RODO: strach ma wielkie oczy
Piotr Kryczek

W panującej od pewnego czasu i wciąż podgrzewanej w różnych publikacjach atmosferze strachu przed RODO na pierwszy plan wybijają się drakońskie kary, jakie przewidziano za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

INTERSHIPS

CDZ

Kariera

W naszej dynamicznej strukturze jest zawsze przestrzeń na nowe talenty.

Talent. Zaangażowanie. Skuteczność.

Jeśli kierujesz się tymi wartościami to pasujesz do naszego zespołu.

CDZ

CARRIER

PRAKTYKI
Job description:

Poszukujemy studentów IV-V roku prawa z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Stypendia zagraniczne, odbyte kursy prawa europejskiego, brytyjskiego, lub amerykańskiego, a także znajomość innych języków obcych będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy miesięczne płatne praktyki z możliwością przedłużenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w języku angielskim.

REKRUTACJA
Job description:

PRAKTYKANT(KA) / WARSZAWA
Dział korporacyjny lub procesowy

 • Jesteś studentem/studentką IV, V roku prawa lub po studiach?
 • Znasz biegle język angielski lub na poziomie zaawansowanym?
 • Znasz programy Microsoft Office (Word, Power, Excel)?
 • Masz łatwość w kontaktach interpersonalnych?

Dołącz do naszego zespołu!

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w bieżących projektach
 • Legal research, opracowywanie dokumentów, sporządzenie opinii i pism
 • Kontakt z organami administracji publicznej

W CDZ MOŻESZ LICZYĆ NA

 • Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową
 • Pracę z międzynarodowymi klientami
 • Doświadczenie w wybranej specjalizacji i perspektywę dalszego rozwoju
 • Płatne praktyki z możliwością ich przedłużenia
 • Pracę w zgranym zespole i dobrej atmosferze
 • Szansę na otrzymanie stałego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów

Chcesz zacząć z nami współpracę? Prześlij CV na adres cv@cdz.com.pl z dopiskiem „Praktykant” w temacie wiadomości.

Prosimy o złożenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Chajec Don-Siemion i Żyto Sp. k. z siedzibą w Warszawie na  potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Praktykant moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy (zgodnie z rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych oraz ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

CAREER

DÓŁ ZAKŁADKI PRACA

HR & ADMINISTRATION DIRECTOR

Elżbieta Wolańska
CV@cdz.com.pl

KONTAKT

MEDIA CONTACT
Diana Tavera
diana.tavera@cdz.com.pl

 

Warszawa
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
Polska
t: +48 22 492 40 00
f: +48 22 492 40 01
warsaw@cdz.com.pl

Kraków
al. Słowackiego 64
30-004 Kraków
Polska
t: +48 12 421 12 55
f: +48 12 421 03 06
krakow@cdz.com.pl

Łódź
ul. Sienkiewicza 72
90-001 Łódź
Polska
t: +48 42 231 48 17
lodz@cdz.com.pl

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.