Practices

Practices

 • Finansowanie inwestycji

  Doradzamy w transakcjach finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności, finansowania lub refinansowania składników majątku i nabywania przedsiębiorstw.

  Przygotowujemy dokumentację inwestycyjną, umowy kredytowe, pożyczek i innych instrumentów finansowych. Negocjujemy wykupy lewarowane (LBO) oraz wykupy menedżerskie (MBO).

  Wśród naszych klientów są firmy private equity, fundusze inwestycyjne, fundusze mezzanine oraz inwestorzy prywatni i instytucjonalni, głównie z sektora obrotu nieruchomościami oraz TMT.

  HEAD
  • Szymon Skiendzielewski

  KEY LAWYERS
  • Piotr Rychta

  • Piotr Zapalski

 • Fuzje i przejęcia

  Doradzamy w transgranicznych i krajowych transakcjach fuzji i przejęć, reorganizacji spółek, podziałów, joint ventures oraz inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy projektach zarówno nabycia, jak i zbycia spółek na zlecenie funduszy typu private equity i venture capital.

  Opracowujemy struktury transakcji, przeprowadzamy badania due diligence, wspieramy w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyk prawnych, przygotowujemy niezbędne dokumenty, uzyskujemy wszystkie wymagane prawem zgody, sporządzamy memoranda, analizy.

  Wśród naszych klientów są zagraniczni i polscy inwestorzy, fundusze private equity i venture capital, m.in. inwestujące na rynku nieruchomości i TMT oraz spółki typu start-up.

  HEAD
  • Andrzej Chajec

  KEY LAWYERS
  • Jolanta Okoniecka

  • Piotr Rychta

  • Eliza Szulc-Sierańska

 • Nieruchomości i inwestycje budowlane

  Doradzamy w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości oraz finansowania inwestycji nieruchomościowych i budowlanych, dotyczących gruntów, budynków (biura, obiekty handlowe, centra handlowe, hotele) oraz lokali. Doradzamy przy umowach najmu lub dzierżawy nieruchomości.

  Zajmujemy się sprawami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości. Doradzamy w zakresie przenoszenia tytułów prawnych oraz zagospodarowania nieruchomości, m.in. prowadzimy postępowania dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów i komercjalizacji. Zakładamy i obsługujemy fundusze nieruchomościowe i joint venture.

  Reprezentujemy klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i lokalnej. Nabywamy nieruchomości w ramach przetargów, a także od syndyków masy upadłości.

  HEAD
  • Patryk Galicki

  • Piotr Zapalski

  KEY LAWYERS
  • Szymon Skiendzielewski

  Other team members
  • Nina Horbowiec

  • Agnieszka Wisła

  • Jakub Urbanek

  • Szymon Żyto

 • Ochrona danych osobowych

  Doradzamy, jak minimalizować ryzyka związane z zasadami ochrony danych osobowych i prawa do prywatności przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych lub informacji poufnych.

  Doradzamy w zakresie wewnętrznych procedur ochrony danych, polityki bezpieczeństwa, zarządzania systemami informatycznymi, a także w kwestiach ochrony danych przy transakcjach handlowych i w projektach outsourcingowych.

  Zajmujemy się zagadnieniem wykorzystania mediów społecznościowych w miejscu pracy, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, ochrony sygnalistów (whistleblowers) oraz postępowaniami sprawdzającymi kandydatów na pracowników (background checks).

  HEAD
  • Piotr Kryczek

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji i konsumentów, w tym przy zgłoszeniach zamiaru koncentracji.

  Zajmujemy się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym oraz z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

  Weryfikujemy wzory umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych. Doradzamy również w kwestiach zgodności projektów reklam i akcji promocyjnych z prawem konkurencji i ochrony konsumentów.

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  KEY LAWYERS
  • Dariusz Zimnicki

 • Postępowania sądowe i administracyjne

  Reprezentujemy klientów – zarówno osoby prawne, jak i fizyczne – przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, korporacyjnych, cywilnych oraz prawa pracy.

  Specjalizujemy się w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa medycznego oraz nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z syndykami, jak i wierzycielami, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń od członków zarządu w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.  

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego oraz rodzinnego, w tym małżeńskich majątkowych przy uwzględnieniu kwestii podatkowych.

  We współpracy z kancelariami zagranicznymi doradzamy w sprawach dotyczących majątku położonego poza granicami Polski. Opracowujemy strategię procesową obejmującą najskuteczniejsze rozwiązanie bez konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań sądowych. 

  HEAD
  • Aleksandra Hulewicz

  KEY LAWYERS
  • Radosław Rudnik

  Other team members
  • Justyna Buchwald-Krzak

  • Maksymilian Kulczycki

 • Praktyki
 • Prawo korporacyjne i handlowe

  Prawo korporacyjne

  Zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego oraz oddziały i przedstawicielstwa spółek zagranicznych. Organizujemy i prowadzimy walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów. Opracowujemy i opiniujemy regulaminy wewnętrzne wymagane prawem bądź zasadami ładu korporacyjnego.

  Doradzamy przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym ustanawianie prokury, otwieranie i likwidowanie oddziałów, łączenie, podział, przekształcenie czy przejmowanie spółek oraz restrukturyzacja. Reprezentujemy i doradzamy przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji. Tworzymy złożone struktury osobowe i kapitałowe: grupy kapitałowe, holdingi, konsorcja.

  Ponadto reprezentujemy klientów w sporach pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami lub z organami spółek.

   

  Prawo handlowe

  Nasze doradztwo obejmuje pełne spektrum zagadnień w zakresie umów handlowych. Proponujemy praktyczne rozwiązania uwzględniające cele biznesowe naszych klientów.

  Sporządzamy dokumentację handlową, opiniujemy i weryfikujemy umowy przygotowane przez kontrahentów, a także uczestniczymy w ich negocjacjach. Przygotowujemy również wzorce umowne, regulaminy i ogólne warunki zakupu/sprzedaży towarów i usług.

  Identyfikujemy ryzyka związane z zawarciem umów handlowych i doradzamy w zakresie ich należytego zabezpieczania.

  HEAD
  • Jolanta Okoniecka

  KEY LAWYERS
  • Eliza Szulc-Sierańska

  Other team members
  • Radosław Rudnik

 • Prawo podatkowe

  Zajmujemy się wszystkimi aspektami podatkowymi przy przejęciach, połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek oraz joint ventures. Identyfikujemy ryzyka podatkowe związane z daną działalnością lub przedsięwzięciem. Opracowujemy struktury transakcji, przeprowadzamy badania podatkowe due diligence, wspieramy w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyk podatkowych.

  Reprezentujemy klientów podczas kontroli i postępowań podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przygotowujemy skargi w obu instancjach. Przygotowujemy wnioski dowodowe, zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołów oraz odwołania od decyzji organów podatkowych.

  Ponadto, przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

 • Prawo Pracy

  Zajmujemy się wszelkimi aspektami pracowniczymi zarówno przy transakcjach fuzji i przejęć, w bieżącej obsłudze firm, jak i planowaniu zatrudnienia w zakładanych centrach usług biznesowych.

  Proponujemy praktyczne rozwiązania dla biznesu minimalizujące ryzyka prawno-pracownicze. Wspieramy klientów w definiowaniu i wdrażaniu strategii HR oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim.

  Doradzamy na wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami.

  Opracowujemy umowy o pracę i kontrakty menedżerskie, przygotowujemy wzorce dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminy i polityki wewnętrzne. Doradzamy w zakresie wynagrodzeń i benefitów, urlopów, uelastyczniania czasu pracy, ochrony danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz respektowania zakazów konkurencji.

  Wspieramy klientów zarówno w kwestiach dotyczących indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

  Przeprowadzamy procesy derekrutacji, zwolnień grupowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Doradzamy w zakresie delegowania i transgranicznego zatrudniania pracowników (TUPE). Dostosowujemy globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

  Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z pracownikami, m.in. w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  • Ewa Don-Siemion

  KEY LAWYERS
  • Monika Politowska-Bar

  • Dariusz Zimnicki

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacja

  Prawo upadłościowe

  Doradzamy i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analizujemy sytuację ekonomiczną, wybieramy optymalną ścieżkę postępowania, prowadzimy negocjacje z wierzycielami a także przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji.

  ​Doradzamy przy wyborze formy prawnej zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika i wykonujemy wszelkie czynności związane z ustanowieniem takich zabezpieczeń. W imieniu wierzycieli składamy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów postępowania upadłościowego oraz zgłoszenia wierzytelności.

  Reprezentujemy upadłego, wierzycieli i syndyka w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniach sądowych.

  Doradzamy nadzorcom sądowym, zarządcom i syndykom we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego i windykacją wierzytelności upadłego.

   

  Restrukturyzacja

  Doradzamy przy transakcjach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją, nabyciem oraz zbyciem przedsiębiorstw.

  Zajmujemy się restrukturyzacją finansową przy łączeniach, podziałach i przekształceniach, redukcji aktywów lub podziałów, a także przeformułowaniu długoterminowych celów biznesowych.

  Na wszystkich szczeblach struktury kapitałowej doradzamy inwestorom, pożyczkodawcom, akcjonariuszom, którzy ponieśli straty finansowe. Proponujemy optymalne plany restrukturyzacyjne.

  Nasze zespoły z działu finansowania inwestycji, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć ściśle współpracują w celu zapewnienia zintegrowanego doradztwa prawnego.

  HEAD
  • Maciej Kotlicki

  KEY LAWYERS
  • Dariusz Zimnicki

  Other team members
  • Radosław Rudnik

 • Rynki kapitałowe

  Reprezentujemy polskie spółki zamierzające wejść na Giełdę Papierów Wartościowych lub pozyskać kapitał w drodze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych na akcje. Zajmujemy się międzynarodowymi emisjami papierów wartościowych.

  Występujemy przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach związanych z naruszaniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Przeprowadzamy audyty prawne oraz doradzamy spółkom publicznym w zakresie obowiązków informacyjnych, wynikających z prowadzonej działalności.

  Doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich instrumentów finansowych, m.in. w transakcjach z udziałem funduszy private equity i venture capital.

  HEAD
  • Maciej Kotlicki

  KEY LAWYERS
  • Piotr Rychta

 • TMT

  Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty działalności spółek z branży TMT. Doradzamy w zakresie zagadnień regulacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, joint venture, restrukturyzacji, zarządzania informacjami, rozwoju technologii i umów handlowych z klientami i dostawcami, a także ochrony danych osobowych i znaków towarowych.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed regulatorami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności przy pozyskaniu zasobów częstotliwości oraz przy opracowywaniu produktów i usług telekomunikacyjnych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy międzyoperatorskie, umowy o hurtowym dostępie do sieci, umowy dotyczące infrastruktury sieciowej oraz umowy z globalnymi dostawcami rozwiązań, usług i produktów dla sektora telekomunikacyjnego.

  Nasi klienci to alternatywni operatorzy telekomunikacyjni, najwięksi operatorzy komórkowi w Polsce oraz jedna z największych platform satelitarnych w Europie. Doradzamy operatorom infrastrukturalnym MNO (Mobile Network Operator), operatorom typu MVNO (Mobile Virtual Network Operator) oraz innowacyjnym operatorom oferującym usługi telekomunikacyjne oparte na technologii LTE (Long Term Evolution).

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  Co-Head
  • Andrzej Chajec

  KEY LAWYERS
  • Marcin Karolak

 • Własność intelektualna

  Doradzamy w zakresie ochrony własności intelektualnej przy transakcjach fuzji i przejęć.

  Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przepisów prawa prasowego. Zajmujemy się rejestracją i ochroną znaków towarowych.

  Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej oraz umowy licencyjne. Opiniujemy projekty kampanii reklamowych i promocyjnych. Doradzamy przy wprowadzaniu wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony wizerunku.  

  HEAD
  • Piotr Kryczek

 • Zamówienia publiczne

  Doradzamy podmiotom uczestniczącym w procedurach przetargowych, zarówno zamawiającym jak i przedsiębiorcom składającym oferty, wnioski i inne dokumenty związane z zamówieniami publicznymi.

  Doradzamy zamawiającym jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić procedury przetargowe. Dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przygotowujemy i opiniujemy dokumenty wymagane w toku postępowania przetargowego. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  KEY LAWYERS
  • Aleksandra Hulewicz

INDUSTRIES

Industries

 • Kredyty frankowe

  Kredyty indeksowane do waluty obcej, potocznie zwane „frankowymi” - niezależnie od tego, jakiej waluty dotyczą i czy są denominowane, czy indeksowane - są obecnie przedmiotem wielu sporów sądowych, a ich liczba lawinowo rośnie.

  Sądownictwo zaczyna dostrzegać sprzeczność z prawem postanowień wielu tego rodzaju umów kredytowych, co stwarza kredytobiorcom szanse na odzyskanie poniesionych strat finansowych.

  Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów frankowych. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach tego procesu, zarówno podczas negocjacji z bankami, jak i w sporach sądowych.

  KEY LAWYERS
  • Aleksandra Hulewicz
 • INWESTYCJE BUDOWLANE

  Znamy specyfikę sektora budowlanego. Rozumiemy potrzeby inwestorów i wykonawców zaangażowanych w procesy inwestycyjne.

  Doradzamy na etapie postępowania przetargowego, planowania i przygotowania inwestycji oraz projektów budowlanych, jak i przy ich realizacji oraz finansowaniu. Wspieramy klientów podczas negocjacji oraz zawieraniu umów w procesie budowlanym (w tym na warunkach FIDIC), a następnie w toku ich trwania oraz finalnego rozliczenia.

  W sytuacjach kryzysowych, reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych, mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych.

  Doradzamy inwestorom, deweloperom, właścicielom nieruchomości, jak i wykonawcom i dostawcom.

  HEAD
  • Patryk Galicki

  • Piotr Zapalski

  KEY LAWYERS
  • <p>Aleksandra Hulewicz</p>

  Other team members

  • Szymon Żyto

 • Usługi biznesowe

  Usługi biznesowe są jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Dzięki dużej liczbie absolwentów szkół wyższych i specjalistów IT, kompetencji językowych pracowników i dobrej infrastrukturze Polska stała się wiodącym ośrodkiem usług wspólnych na świecie.

  Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty działalności centrów usług biznesowych od ich założenia poprzez organizację polityki zatrudnienia oraz najem powierzchni biurowych.

  Wspieramy czołowe organizacje reprezentujące sektor usług biznesowych w Polsce.

  HEAD
  • Ewa Don-Siemion

  KEY LAWYERS
  • <p>Monika Politowska-Bar</p>
  • <p>Dariusz Zimnicki</p>
 • TMT

  Żadna branża gospodarki światowej nie ewoluuje szybciej od sektora technologii, mediów i telekomunikacji. Rozwój technologiczny następuje, a innowacje na rynku stale przynoszą nowe wyzwania.

  Nasz zespół multidyscyplinarny łączy znajomość branży ze znajomością wielu dziedzin prawa. Znamy biznes, prawo i regulacje środowiska TMT.

  Nasze doradztwo obejmuje pełne spektrum działalności spółek TMT, począwszy od fuzji i przejęć, poprzez umowy finansowania, kwestie regulacyjne, spory sądowe, outsourcing, po zapewnienie zgodności z przepisami, ochronę danych osobowych i własności intelektualnej.

  Wśród naszych klientów są największe spółki z sektora telekomunikacji i nowych technologii na polskim rynku.

  HEAD
  • Piotr Kryczek

  Co-head
  • Andrzej Chajec

  KEY LAWYERS
  • Marcin Karolak
 • Start-upy

  Proponujemy pionierskie rozwiązania prawne na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania start-upów. Rozumiemy, że dla nich najważniejszy jest biznes, a prawo jest narzędziem do rozwoju i sukcesu.

  Specjalizujemy się w inwestycjach w start-upy, zarówno ze strony inwestorów, jak i dotychczasowych akcjonariuszy i pomysłodawców.

  Wśród naszych klientów są spółki, które opracowały nowe technologie oraz innowacyjne przedsięwzięcia.

  HEAD
  • Andrzej Chajec

 • Ochrona zdrowia

  Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej i ochroną zdrowia. Nasze doradztwo obejmuje: zagadnienia regulacyjne, ochronę danych osobowych
  (w szczególności danych medycznych), sprawy pracownicze personelu medycznego oraz proces informatyzacji służby zdrowia.

  Doradzamy na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ (w tym nadwykonań). Sporządzamy i negocjujemy umowy o prowadzenie badań klinicznych. Przeprowadzamy audyty dokumentacji medycznej.

  Zajmujemy się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, doradztwem legislacyjnym, reprezentacją w postępowaniach spornych z NFZ. Reprezentujemy podmioty medyczne i lekarzy
  w postępowaniach sądowych.

 • Private Equity

  Doradzamy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Opracowujemy strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału oraz zajmujemy się relacjami pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał. Rozumiemy dynamikę rynku i mechanizmy inwestowania.

  Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć, finansowania, a także przy transakcjach wyjścia z inwestycji, zarówno poprzez sprzedaż inwestorom, jak i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Wśród naszych klientów są inwestorzy, fundusze private equity oraz venture capital, inwestujące m.in. na rynku nieruchomości oraz TMT.

  HEAD
  • Andrzej Chajec

  KEY LAWYERS
  • <p>Jolanta Okoniecka</p>
  • <p>Piotr Rychta</p>
  • <p>Eliza Szulc-Sierańska</p>
 • Klienci indywidualni

  Doradzamy klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i biznesowych. Nasze doradztwo obejmuje prawo ochrony dóbr osobistych, prawo rodzinne, prawo korporacyjne i handlowe, prawo pracy oraz sprawy sądowe.

  Ponadto doradzamy w kwestiach dotyczących praw spadkowych, ochrony zdrowia i prawa medycznego oraz prawa budowlanego.

  KEY LAWYERS
  • <p>Aleksandra Hulewicz</p>
 • Energetyka

  Sektor energetyczny rozwija się w niespotykanym tempie. Jego struktura i sposób funkcjonowania będą się zmieniać wraz z wprowadzaniem nowych technologii.

  Rozumiemy złożoność i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym. Nasza praktyka opiera się na szerokim rozumieniu kluczowych technologii i procesów biznesowych, w szczególności koncentruje się na regulacji energetyki.

  Nasze doradztwo obejmuje wszystkie aspekty energii odnawialnej, wytwarzania elektryczności, obrotu energią elektryczną i jej przesyłu oraz dystrybucji i dostaw energii elektrycznej i gazu.

 • IT

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania projektów informatycznych. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dostaw, wdrożenia i utrzymania rozwiązań informatycznych oraz umów licencyjnych z nimi związanych.

  Doradzamy w procesach związanych z outsourcingiem usług IT oraz wykonujemy audyty legalności oprogramowania. Świadczymy kompleksowe doradztwo w sporach w branży IT.

  Weryfikujemy kwestie dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych pod kątem celów i sposobów ich przetwarzania w systemach IT.

  HEAD
  • Piotr Kryczek

Justyna Buchwald-Krzak

Justyna specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, korporacyjnym i handlowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom telekomunikacyjnym. Uczestniczy w inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych oraz projektach związanych z wykorzystaniem nowych technologii i internetu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Justyna Buchwald-Krzak

Radca prawny

Klara Święs

Klara doradza we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej i ochroną zdrowia. Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi, ochroną danych osobowych w kontekście danych medycznych oraz sprawami pracowniczymi personelu medycznego. Uczestniczy w pracach działu postępowań sądowych i administracyjnych.

Doradza na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ, w tym nadwykonań. Sporządza umowy o prowadzenie badań klinicznych. Uczestniczy w audytach dokumentacji medycznej.

Klara Święs

Prawnik

Anita doradza przy projektach inwestycyjnych, transakcjach nieruchomościowych i infrastrukturalnych. Zajmuje się prawem nieruchomości i budowlanym.

Doradza w zakresie finansowania nieruchomości, transakcjach sprzedaży z leasingiem zwrotnym, joint ventures, jak również umów sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy.

Wśród jej klientów są operatorzy centrów handlowych i hipermarketów, fundusze inwestycyjne oraz private equity, właściciele obiektów biurowych oraz przemysłowo-magazynowych, a także inwestorzy na rynku nieruchomości.

Anita Woźniak

Radca prawny

Krzysztof Chyba

Krzysztof specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii i prawie autorskim. Doradza spółkom z sektora telekomunikacyjnego, w tym operatorom stacjonarnym, mobilnym operatorom strukturalnym (MNO) i wirtualnym (MVNO).

Doradza przy kształtowaniu treści usług telekomunikacyjnych oraz przy zarządzaniu częstotliwościami. Przygotowuje regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz niestandardowych usług telekomunikacyjnych.

Reprezentuje operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Krzysztof Chyba

Radca prawny

CDZ

Małgorzata specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, inwestycjach typu private equity oraz zmianach struktury właścicielskiej.

Zajmuje się wprowadzaniem instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO, a także doradztwem restrukturyzacyjnym w zakresie łączenia, podziału spółek publicznych, de-listing, dual listing oraz programów odkupu akcji (buy-back).

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego.

Małgorzata Sas-Madej

Adwokat

Mariusz Busiło

Mariusz doradza podmiotom prywatnym i administracji publicznej w sprawach regulacyjnych dotyczących prawa energetycznego. Zajmuje się prawem telekomunikacyjnym, mediów i nowych technologii, prawem konkurencji, autorskim i internetowym.

Brał udział w szerokim spektrum prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracując w szczególności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestniczył w pracach grup roboczych przy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), oraz Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT).

Mariusz jest wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz ekspertem w zakresie problematyki pól elektromagnetycznych PEM przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z ramienia Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.

Mariusz jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Mariusz Busiło

Prawnik
kieruje praktyką TMT

CDZ

Radosław doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw, w tym działających w sektorze TMT, nieruchomości i BPO/SSC. Zajmuje się prawem korporacyjnym i zagadnieniami pracowniczymi.

Prowadzi postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne w zakresie inwestycji budowlanych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, jak i prawa pracy.

Doradza przy procesach inwestycyjnych na nieruchomościach związanych z sektorem telekomunikacji.

Radosław Rudnik

Radca prawny

CDZ

Szymon zajmuje się prawem nieruchomości i procesem budowlanym. Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy. Jest członkiem zespołu przy badaniach stanu prawnego (due diligence) nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych i transakcji nieruchomościowych.

Sporządza opinie prawne oraz projekty umów z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz deweloperskich.

Szymon Żyto

Prawnik

Piotr specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i transakcjach na rynkach kapitałowych, obejmujących w szczególności prywatne i publiczne oferty instrumentów finansowych.

Zajmuje się wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego i alternatywnego systemu obrotu. Sporządza prospekty emisyjne, dokumenty i memoranda informacyjne. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, nabywaniu i zbywaniu akcji spółek publicznych i prywatnych, a także przy publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji i zbywania pakietów akcji.

Piotr Rychta

Radca prawny
kieruje biurem CDZ w Łodzi

CDZ

Weronika uczestniczy w transakcjach finansowania i refinansowania inwestycji na rynku obrotu nieruchomościami oraz projektach restrukturyzacyjnych. Jest członkiem zespołu transakcyjnego fuzji i przejęć.

Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z udzieleniem kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych oraz dokumentacji dla ustanowienia zabezpieczeń udzielanego finansowania.

Weronika Bałenkowska

Aplikant radcowski

Magdalena Boguska

Magdalena specjalizuje się w prawie nieruchomości. Zajmuje się zagadnieniami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym.

Doradza w zakresie bieżącej działalności spółek z sektora nieruchomościowego. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć dla funduszy inwestycyjnych i private equity oraz właścicieli obiektów biurowych i przemysłowo-magazynowych.

Prowadzi badania stanu prawnego (due diligence) nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków.

Sporządza i weryfikuje umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

Magdalena Boguska

Aplikant adwokacki

Dariusz Zimnicki

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie pracy, nieruchomości i własności intelektualnej. Doradza klientom z sektora BPO/SSC, IT, telekomunikacyjnego i nieruchomościowego.

Doradza przy najmie powierzchni komercyjnych i związanych z tym kontraktach dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej oraz dostawy infrastruktury (w tym informatycznej) i usług. Zajmuje się zagadnieniami korporacyjnymi oraz compliance. Dostosowuje globalne procedury do wymogów polskich regulacji prawnych.

Dariusz Zimnicki

Radca prawny
kieruje biurem CDZ w Krakowie

CDZ

Monika specjalizuje się w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz organami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy). Wspiera działy HR w ich bieżących działaniach prawno-pracowniczych.

Doradza w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Opracowuje regulaminy, umowy pracownicze, kontrakty menedżerskie, systemy wynagrodzenia oraz metody uelastyczniania czasu pracy.

Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych oraz prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Wspiera pracodawców przy wyborach przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych i Rad Pracowników.

Monika Politowska-Bar

Adwokat

Marcin Kanarski

Marcin specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii oraz IT. Doradza w zakresie cyfryzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, regulacji Internetu, e-commerce, Big Data, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Zajmuje się doradztwem regulacyjnym oraz procesem legislacyjnym w obszarze telekomunikacji, IT i nowych mediów. Monitoruje zewnętrzne otoczenie prawne oraz ocenia wpływ nowych regulacji na działalność biznesową klientów. Brał udział w projektach IT związanych z cyfryzacją w sektorze publicznym i prywatnym, w tym w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski".

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Jest członkiem Komitetu FinTech oraz Grupy Roboczej Blockchain działających w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest ekspertem ds. nowoczesnych technologii oraz doradcą ds. europejskiego dialogu społecznego Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Marcin Kanarski

Radca prawny

Maksymilian Kulczycki

Maksymilian specjalizuje się w prawie procesowym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Bierze udział w wypracowaniu optymalnych rozwiązań prawnych oraz w przygotowaniu strategii procesowej oraz pism procesowych, w tym pozwów sądowych i apelacji.

Maksymilian Kulczycki

Aplikant adwokacki

Marcin Karolak

Marcin jest częścią zespołu TMT.

Marcin Karolak

Prawnik

Nina Horbowiec

Adwokat

Agnieszka Wisła

Adwokat

Aleksandra Hulewicz

Aleksandra specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w sporach opartych o warunki kontraktowe FIDIC.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego. Reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych, sporach dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału wspólnego majątku małżonków. Zajmuje się ochroną konsumentów, w szczególności problematyką kredytów frankowych.

Ponadto, doradza w sprawach korporacyjnych bieżącej działalności spółek i grup kapitałowych. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO. Reprezentuje członków zarządów spółek kapitałowych w procesach odszkodowawczych.

Aleksandra Hulewicz

Radca prawny

Jakub Urbanek

Adwokat

Eliza Szulc-Sierańska

Eliza specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym i handlowym. Doradza przy tworzeniu krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Doradza przy transakcjach połączenia, podziału i przekształcenia spółek i grup kapitałowych.

Eliza Szulc-Sierańska

Radca prawny

Анджей Хаец

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz Best Lawyers. W 2019 został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, restrukturyzacji, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Andrzej Chajec

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Эва Дон-Шемён

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2019 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ewa Don-Siemion

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Мацей Котлицкий

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi.

Maciej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz IFLR1000 Financial & Corporate. W 2019 roku, został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, restrukturyzacji, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Maciej Kotlicki

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Шимон Скендзелевский

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon jest rekomendowany The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz IFLR1000 Financial & Corporate. W 2019 roku został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Szymon Skiendzielewski

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Патрик Галицкий

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w prawie nieruchomości.

Patryk Galicki

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Петр Крычек

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie prawa pracy.

Piotr Kryczek

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką TMT, ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Иоланта Оконецкая

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego oraz fuzji i przejęć.

Jolanta Okoniecka

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

Петр Запальский

Piotr ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradza na wszystkich etapach inwestycji budowlanych oraz transakcji nieruchomościowych, w tym w procesach finansowania inwestycji.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, prawa budowlanego oraz finansowania projektów nieruchomościowych.

Negocjuje umowy najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz ich zmian. Doradza przy umowach deweloperskich oraz umowach dotyczących ustanawiania odrębnej własności lokali niemieszkalnych.

Reprezentuje klientów przed sądami wieczystoksięgowymi i organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących inwestycji nieruchomościowych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie prawa nieruchomości.

Piotr Zapalski

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

CAREER