Practices

Practices

 • Finansowanie inwestycji

  Doradzamy w transakcjach finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności, finansowania lub refinansowania składników majątku i nabywania przedsiębiorstw.

  Przygotowujemy dokumentację inwestycyjną, umowy kredytowe, pożyczek i innych instrumentów finansowych. Negocjujemy wykupy lewarowane (LBO) oraz wykupy menedżerskie (MBO).

  Wśród naszych klientów są firmy private equity, fundusze inwestycyjne, fundusze mezzanine oraz inwestorzy prywatni i instytucjonalni, głównie z sektora obrotu nieruchomościami oraz TMT.

 • Fuzje i przejęcia

  Doradzamy w transgranicznych i krajowych transakcjach fuzji i przejęć, reorganizacji spółek, podziałów, joint ventures oraz inwestycji kapitałowych. Doradzamy przy projektach zarówno nabycia, jak i zbycia spółek na zlecenie funduszy typu private equity i venture capital.

  Opracowujemy struktury transakcji, przeprowadzamy badania due diligence, wspieramy w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyk prawnych, przygotowujemy niezbędne dokumenty, uzyskujemy wszystkie wymagane prawem zgody, sporządzamy memoranda, analizy.

  Wśród naszych klientów są zagraniczni i polscy inwestorzy, fundusze private equity i venture capital, m.in. inwestujące na rynku nieruchomości i TMT oraz spółki typu start-up.

 • Nieruchomości i inwestycje budowlane

  Doradzamy w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości oraz finansowania inwestycji nieruchomościowych i budowlanych, dotyczących gruntów, budynków (biura, obiekty handlowe, centra handlowe, hotele) oraz lokali. Doradzamy przy umowach najmu lub dzierżawy nieruchomości.

  Zajmujemy się sprawami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości. Doradzamy w zakresie przenoszenia tytułów prawnych oraz zagospodarowania nieruchomości, m.in. prowadzimy postępowania dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów i komercjalizacji. Zakładamy i obsługujemy fundusze nieruchomościowe i joint venture.

  Reprezentujemy klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i lokalnej. Nabywamy nieruchomości w ramach przetargów, a także od syndyków masy upadłości.

 • Ochrona danych osobowych

  Doradzamy, jak minimalizować ryzyka związane z zasadami ochrony danych osobowych i prawa do prywatności przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych lub informacji poufnych.

  Doradzamy w zakresie wewnętrznych procedur ochrony danych, polityki bezpieczeństwa, zarządzania systemami informatycznymi, a także w kwestiach ochrony danych przy transakcjach handlowych i w projektach outsourcingowych.

  Zajmujemy się zagadnieniem wykorzystania mediów społecznościowych w miejscu pracy, korzystania z internetu i poczty elektronicznej, ochrony sygnalistów (whistleblowers) oraz postępowaniami sprawdzającymi kandydatów na pracowników (background checks).

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konkurencji i konsumentów, w tym przy zgłoszeniach zamiaru koncentracji.

  Zajmujemy się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym oraz z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

  Weryfikujemy wzory umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych. Doradzamy również w kwestiach zgodności projektów reklam i akcji promocyjnych z prawem konkurencji i ochrony konsumentów.

 • Postępowania sądowe i administracyjne

  Reprezentujemy klientów – zarówno osoby prawne, jak i fizyczne – przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, korporacyjnych, cywilnych oraz prawa pracy.

  Specjalizujemy się w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa medycznego oraz nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z syndykami, jak i wierzycielami, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń od członków zarządu w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.  

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego oraz rodzinnego, w tym małżeńskich majątkowych przy uwzględnieniu kwestii podatkowych.

  We współpracy z kancelariami zagranicznymi doradzamy w sprawach dotyczących majątku położonego poza granicami Polski. Opracowujemy strategię procesową obejmującą najskuteczniejsze rozwiązanie bez konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań sądowych. 

 • Praktyki
 • Prawo korporacyjne i handlowe

  Prawo korporacyjne

  Zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego oraz oddziały i przedstawicielstwa spółek zagranicznych. Organizujemy i prowadzimy walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów. Opracowujemy i opiniujemy regulaminy wewnętrzne wymagane prawem bądź zasadami ładu korporacyjnego.

  Doradzamy przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym ustanawianie prokury, otwieranie i likwidowanie oddziałów, łączenie, podział, przekształcenie czy przejmowanie spółek oraz restrukturyzacja. Reprezentujemy i doradzamy przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji. Tworzymy złożone struktury osobowe i kapitałowe: grupy kapitałowe, holdingi, konsorcja.

  Ponadto reprezentujemy klientów w sporach pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami lub z organami spółek.

   

  Prawo handlowe

  Nasze doradztwo obejmuje pełne spektrum zagadnień w zakresie umów handlowych. Proponujemy praktyczne rozwiązania uwzględniające cele biznesowe naszych klientów.

  Sporządzamy dokumentację handlową, opiniujemy i weryfikujemy umowy przygotowane przez kontrahentów, a także uczestniczymy w ich negocjacjach. Przygotowujemy również wzorce umowne, regulaminy i ogólne warunki zakupu/sprzedaży towarów i usług.

  Identyfikujemy ryzyka związane z zawarciem umów handlowych i doradzamy w zakresie ich należytego zabezpieczania.

 • Prawo podatkowe

  Zajmujemy się wszystkimi aspektami podatkowymi przy przejęciach, połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek oraz joint ventures. Identyfikujemy ryzyka podatkowe związane z daną działalnością lub przedsięwzięciem. Opracowujemy struktury transakcji, przeprowadzamy badania podatkowe due diligence, wspieramy w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyk podatkowych.

  Reprezentujemy klientów podczas kontroli i postępowań podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przygotowujemy skargi w obu instancjach. Przygotowujemy wnioski dowodowe, zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołów oraz odwołania od decyzji organów podatkowych.

  Ponadto, przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

 • Prawo Pracy

  Zajmujemy się wszelkimi aspektami pracowniczymi zarówno przy transakcjach fuzji i przejęć, w bieżącej obsłudze firm, jak i planowaniu zatrudnienia w zakładanych centrach usług biznesowych.

  Proponujemy praktyczne rozwiązania dla biznesu minimalizujące ryzyka prawno-pracownicze. Wspieramy klientów w definiowaniu i wdrażaniu strategii HR oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim.

  Doradzamy na wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami.

  Opracowujemy umowy o pracę i kontrakty menedżerskie, przygotowujemy wzorce dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminy i polityki wewnętrzne. Doradzamy w zakresie wynagrodzeń i benefitów, urlopów, uelastyczniania czasu pracy, ochrony danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz respektowania zakazów konkurencji.

  Wspieramy klientów zarówno w kwestiach dotyczących indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

  Przeprowadzamy procesy derekrutacji, zwolnień grupowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Doradzamy w zakresie delegowania i transgranicznego zatrudniania pracowników (TUPE). Dostosowujemy globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

  Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z pracownikami, m.in. w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacja

  Prawo upadłościowe

  Doradzamy i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analizujemy sytuację ekonomiczną, wybieramy optymalną ścieżkę postępowania, prowadzimy negocjacje z wierzycielami a także przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji.

  ​Doradzamy przy wyborze formy prawnej zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika i wykonujemy wszelkie czynności związane z ustanowieniem takich zabezpieczeń. W imieniu wierzycieli składamy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów postępowania upadłościowego oraz zgłoszenia wierzytelności.

  Reprezentujemy upadłego, wierzycieli i syndyka w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniach sądowych.

  Doradzamy nadzorcom sądowym, zarządcom i syndykom we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego i windykacją wierzytelności upadłego.

   

  Restrukturyzacja

  Doradzamy przy transakcjach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją, nabyciem oraz zbyciem przedsiębiorstw.

  Zajmujemy się restrukturyzacją finansową przy łączeniach, podziałach i przekształceniach, redukcji aktywów lub podziałów, a także przeformułowaniu długoterminowych celów biznesowych.

  Na wszystkich szczeblach struktury kapitałowej doradzamy inwestorom, pożyczkodawcom, akcjonariuszom, którzy ponieśli straty finansowe. Proponujemy optymalne plany restrukturyzacyjne.

  Nasze zespoły z działu finansowania inwestycji, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć ściśle współpracują w celu zapewnienia zintegrowanego doradztwa prawnego.

 • Rynki kapitałowe

  Reprezentujemy polskie spółki zamierzające wejść na Giełdę Papierów Wartościowych lub pozyskać kapitał w drodze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych na akcje. Zajmujemy się międzynarodowymi emisjami papierów wartościowych.

  Występujemy przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach związanych z naruszaniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Przeprowadzamy audyty prawne oraz doradzamy spółkom publicznym w zakresie obowiązków informacyjnych, wynikających z prowadzonej działalności.

  Doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich instrumentów finansowych, m.in. w transakcjach z udziałem funduszy private equity i venture capital.

 • TMT

  Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty działalności spółek z branży TMT. Doradzamy w zakresie zagadnień regulacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, joint venture, restrukturyzacji, zarządzania informacjami, rozwoju technologii i umów handlowych z klientami i dostawcami, a także ochrony danych osobowych i znaków towarowych.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed regulatorami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności przy pozyskaniu zasobów częstotliwości oraz przy opracowywaniu produktów i usług telekomunikacyjnych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy międzyoperatorskie, umowy o hurtowym dostępie do sieci, umowy dotyczące infrastruktury sieciowej oraz umowy z globalnymi dostawcami rozwiązań, usług i produktów dla sektora telekomunikacyjnego.

  Nasi klienci to alternatywni operatorzy telekomunikacyjni, najwięksi operatorzy komórkowi w Polsce oraz jedna z największych platform satelitarnych w Europie. Doradzamy operatorom infrastrukturalnym MNO (Mobile Network Operator), operatorom typu MVNO (Mobile Virtual Network Operator) oraz innowacyjnym operatorom oferującym usługi telekomunikacyjne oparte na technologii LTE (Long Term Evolution).

 • Własność intelektualna

  Doradzamy w zakresie ochrony własności intelektualnej przy transakcjach fuzji i przejęć.

  Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przepisów prawa prasowego. Zajmujemy się rejestracją i ochroną znaków towarowych.

  Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej oraz umowy licencyjne. Opiniujemy projekty kampanii reklamowych i promocyjnych. Doradzamy przy wprowadzaniu wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony wizerunku.  

 • Zamówienia publiczne

  Doradzamy podmiotom uczestniczącym w procedurach przetargowych, zarówno zamawiającym jak i przedsiębiorcom składającym oferty, wnioski i inne dokumenty związane z zamówieniami publicznymi.

  Doradzamy zamawiającym jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić procedury przetargowe. Dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przygotowujemy i opiniujemy dokumenty wymagane w toku postępowania przetargowego. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

INDUSTRIES

Industries

 • Kredyty frankowe

  Kredyty indeksowane do waluty obcej, potocznie zwane „frankowymi” - niezależnie od tego, jakiej waluty dotyczą i czy są denominowane, czy indeksowane - są obecnie przedmiotem wielu sporów sądowych, a ich liczba lawinowo rośnie.

  Sądownictwo zaczyna dostrzegać sprzeczność z prawem postanowień wielu tego rodzaju umów kredytowych, co stwarza kredytobiorcom szanse na odzyskanie poniesionych strat finansowych.

  Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów frankowych. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach tego procesu, zarówno podczas negocjacji z bankami, jak i w sporach sądowych.

 • INWESTYCJE BUDOWLANE

  Znamy specyfikę sektora budowlanego. Rozumiemy potrzeby inwestorów i wykonawców zaangażowanych w procesy inwestycyjne.

  Doradzamy na etapie postępowania przetargowego, planowania i przygotowania inwestycji oraz projektów budowlanych, jak i przy ich realizacji oraz finansowaniu. Wspieramy klientów podczas negocjacji oraz zawieraniu umów w procesie budowlanym (w tym na warunkach FIDIC), a następnie w toku ich trwania oraz finalnego rozliczenia.

  W sytuacjach kryzysowych, reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji, zarówno w postępowaniach sądowych i administracyjnych, mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych.

  Doradzamy inwestorom, deweloperom, właścicielom nieruchomości, jak i wykonawcom i dostawcom.

 • Usługi biznesowe

  Usługi biznesowe są jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Dzięki dużej liczbie absolwentów szkół wyższych i specjalistów IT, kompetencji językowych pracowników i dobrej infrastrukturze Polska stała się wiodącym ośrodkiem usług wspólnych na świecie.

  Nasze doradztwo obejmuje wszelkie aspekty działalności centrów usług biznesowych od ich założenia poprzez organizację polityki zatrudnienia oraz najem powierzchni biurowych.

  Wspieramy czołowe organizacje reprezentujące sektor usług biznesowych w Polsce.

 • TMT

  Żadna branża gospodarki światowej nie ewoluuje szybciej od sektora technologii, mediów i telekomunikacji. Rozwój technologiczny następuje, a innowacje na rynku stale przynoszą nowe wyzwania.

  Nasz zespół multidyscyplinarny łączy znajomość branży ze znajomością wielu dziedzin prawa. Znamy biznes, prawo i regulacje środowiska TMT.

  Nasze doradztwo obejmuje pełne spektrum działalności spółek TMT, począwszy od fuzji i przejęć, poprzez umowy finansowania, kwestie regulacyjne, spory sądowe, outsourcing, po zapewnienie zgodności z przepisami, ochronę danych osobowych i własności intelektualnej.

  Wśród naszych klientów są największe spółki z sektora telekomunikacji i nowych technologii na polskim rynku.

 • Start-upy

  Proponujemy pionierskie rozwiązania prawne na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania start-upów. Rozumiemy, że dla nich najważniejszy jest biznes, a prawo jest narzędziem do rozwoju i sukcesu.

  Specjalizujemy się w inwestycjach w start-upy, zarówno ze strony inwestorów, jak i dotychczasowych akcjonariuszy i pomysłodawców.

  Wśród naszych klientów są spółki, które opracowały nowe technologie oraz innowacyjne przedsięwzięcia.

 • Ochrona zdrowia

  Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej i ochroną zdrowia. Nasze doradztwo obejmuje: zagadnienia regulacyjne, ochronę danych osobowych
  (w szczególności danych medycznych), sprawy pracownicze personelu medycznego oraz proces informatyzacji służby zdrowia.

  Doradzamy na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ (w tym nadwykonań). Sporządzamy i negocjujemy umowy o prowadzenie badań klinicznych. Przeprowadzamy audyty dokumentacji medycznej.

  Zajmujemy się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, doradztwem legislacyjnym, reprezentacją w postępowaniach spornych z NFZ. Reprezentujemy podmioty medyczne i lekarzy
  w postępowaniach sądowych.

 • Private Equity

  Doradzamy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Opracowujemy strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału oraz zajmujemy się relacjami pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał. Rozumiemy dynamikę rynku i mechanizmy inwestowania.

  Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć, finansowania, a także przy transakcjach wyjścia z inwestycji, zarówno poprzez sprzedaż inwestorom, jak i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Wśród naszych klientów są inwestorzy, fundusze private equity oraz venture capital, inwestujące m.in. na rynku nieruchomości oraz TMT.

 • Klienci indywidualni

  Doradzamy klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i biznesowych. Nasze doradztwo obejmuje prawo ochrony dóbr osobistych, prawo rodzinne, prawo korporacyjne i handlowe, prawo pracy oraz sprawy sądowe.

  Ponadto doradzamy w kwestiach dotyczących praw spadkowych, ochrony zdrowia i prawa medycznego oraz prawa budowlanego.

 • Energetyka

  Sektor energetyczny rozwija się w niespotykanym tempie. Jego struktura i sposób funkcjonowania będą się zmieniać wraz z wprowadzaniem nowych technologii.

  Rozumiemy złożoność i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym. Nasza praktyka opiera się na szerokim rozumieniu kluczowych technologii i procesów biznesowych, w szczególności koncentruje się na regulacji energetyki.

  Nasze doradztwo obejmuje wszystkie aspekty energii odnawialnej, wytwarzania elektryczności, obrotu energią elektryczną i jej przesyłu oraz dystrybucji i dostaw energii elektrycznej i gazu.

 • IT

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania projektów informatycznych. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dostaw, wdrożenia i utrzymania rozwiązań informatycznych oraz umów licencyjnych z nimi związanych.

  Doradzamy w procesach związanych z outsourcingiem usług IT oraz wykonujemy audyty legalności oprogramowania. Świadczymy kompleksowe doradztwo w sporach w branży IT.

  Weryfikujemy kwestie dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych pod kątem celów i sposobów ich przetwarzania w systemach IT.

Eliza Szulc-Sierańska

Eliza specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym i handlowym. Doradza przy tworzeniu krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym struktur holdingowych o międzynarodowym zasięgu.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Doradza przy transakcjach połączenia, podziału i przekształcenia spółek i grup kapitałowych.

Eliza Szulc-Sierańska

Radca prawny

Piotr specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i transakcjach na rynkach kapitałowych, obejmujących w szczególności prywatne i publiczne oferty instrumentów finansowych.

Zajmuje się wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego i alternatywnego systemu obrotu. Sporządza prospekty emisyjne, dokumenty i memoranda informacyjne. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, nabywaniu i zbywaniu akcji spółek publicznych i prywatnych, a także przy publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji i zbywania pakietów akcji.

Piotr Rychta

Radca prawny
kieruje biurem CDZ w Łodzi

Justyna Buchwald-Krzak

Justyna specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, korporacyjnym i handlowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem spółkom telekomunikacyjnym. Uczestniczy w inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych oraz projektach związanych z wykorzystaniem nowych technologii i internetu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Justyna Buchwald-Krzak

Radca prawny

Dariusz Zimnicki

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie pracy, nieruchomości i własności intelektualnej. Doradza klientom z sektora BPO/SSC, IT, telekomunikacyjnego i nieruchomościowego.

Doradza przy najmie powierzchni komercyjnych i związanych z tym kontraktach dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej oraz dostawy infrastruktury (w tym informatycznej) i usług. Zajmuje się zagadnieniami korporacyjnymi oraz compliance. Dostosowuje globalne procedury do wymogów polskich regulacji prawnych.

Dariusz Zimnicki

Radca prawny
kieruje biurem CDZ w Krakowie

Krzysztof Chyba

Krzysztof specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii i prawie autorskim. Doradza spółkom z sektora telekomunikacyjnego, w tym operatorom stacjonarnym, mobilnym operatorom strukturalnym (MNO) i wirtualnym (MVNO).

Doradza przy kształtowaniu treści usług telekomunikacyjnych oraz przy zarządzaniu częstotliwościami. Przygotowuje regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz niestandardowych usług telekomunikacyjnych.

Reprezentuje operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Krzysztof Chyba

Radca prawny

CDZ

Małgorzata specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, inwestycjach typu private equity oraz zmianach struktury właścicielskiej.

Zajmuje się wprowadzaniem instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO, a także doradztwem restrukturyzacyjnym w zakresie łączenia, podziału spółek publicznych, de-listing, dual listing oraz programów odkupu akcji (buy-back).

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego.

Małgorzata Sas-Madej

Adwokat

CDZ

Radosław doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw, w tym działających w sektorze TMT, nieruchomości i BPO/SSC. Zajmuje się prawem korporacyjnym i zagadnieniami pracowniczymi.

Prowadzi postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne w zakresie inwestycji budowlanych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, jak i prawa pracy.

Doradza przy procesach inwestycyjnych na nieruchomościach związanych z sektorem telekomunikacji.

Radosław Rudnik

Radca prawny

Szymon Żyto2

Szymon zajmuje się prawem nieruchomości i procesem budowlanym. Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy. Jest członkiem zespołu przy badaniach stanu prawnego (due diligence) nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych i transakcji nieruchomościowych.

Sporządza opinie prawne oraz projekty umów z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz deweloperskich.

Szymon Żyto

Prawnik

CDZ

Weronika uczestniczy w transakcjach finansowania i refinansowania inwestycji na rynku obrotu nieruchomościami oraz projektach restrukturyzacyjnych. Jest członkiem zespołu transakcyjnego fuzji i przejęć.

Uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z udzieleniem kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych oraz dokumentacji dla ustanowienia zabezpieczeń udzielanego finansowania.

Weronika Bałenkowska

Aplikant radcowski

Marcin Kanarski

Marcin specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii oraz IT. Doradza w zakresie cyfryzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, regulacji Internetu, e-commerce, Big Data, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Zajmuje się doradztwem regulacyjnym oraz procesem legislacyjnym w obszarze telekomunikacji, IT i nowych mediów. Monitoruje zewnętrzne otoczenie prawne oraz ocenia wpływ nowych regulacji na działalność biznesową klientów. Brał udział w projektach IT związanych z cyfryzacją w sektorze publicznym i prywatnym, w tym w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski".

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Jest członkiem Komitetu FinTech oraz Grupy Roboczej Blockchain działających w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest ekspertem ds. nowoczesnych technologii oraz doradcą ds. europejskiego dialogu społecznego Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Marcin Kanarski

Radca prawny

Nina Horbowiec

Nina jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2019 roku posiada uprawnienia adwokata. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy projektach z zakresu nieruchomości m.in. w zakresie obsługi inwestorów z branży deweloperskiej. Nina specjalizuje się w prawie nieruchomości. Doradza przy transakcjach nieruchomościowych i inwestycyjnych oraz przy realizacji projektów budowlanych i realizacji umów z uczestnikami procesu budowlanego.

Nina sporządza i negocjuje umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu powierzchni komercyjnych, przeprowadza badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Doradza deweloperom przy umowach deweloperskich i w toku zawierania umów ustanawiania odrębnej własności lokali.

Nina Horbowiec

Adwokat

Jakub Urbanek

Jakub ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów procesu inwestycyjnego, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jakub uzyskał tytuł zawodowy adwokata w 2019 r.

Jakub specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji na rynku nieruchomości oraz doradztwie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W swojej dotychczasowej praktyce, Jakub doradzał krajowym oraz zagranicznym podmiotom z branży deweloperskiej, firmom budowlanym, wiodącym pracowniom architektonicznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Zajmuje się badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowaniem oraz prowadzeniem negocjacji w zakresie umów sprzedaży nieruchomości, umów o roboty budowlane, umów o wykonanie prac projektowych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji budowalnych.

Jakub ukończył również studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Jakub Urbanek

Adwokat

Dawid Woźniak

Dawid specjalizuje się w prawie procesowym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi. Prowadzi sprawy dotyczące sporów z instytucjami finansowymi, w szczególności w zakresie tzw. kredytów frankowych. Ponadto do obszarów jego praktyki należą windykacja, antywindykacja, postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości, a także sprawy dotyczące roszczeń wobec członków zarządów za zobowiązania spółek.

Dawid Woźniak

Adwokat

Malwina Tyl

Malwina specjalizuje się w prawie procesowym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi. Bierze udział w przygotowaniu strategii procesowej oraz pism procesowych, w tym pozwów oraz apelacji. Świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób fizycznych, jak również na rzecz podmiotów gospodarczych. Prowadzi i koordynuje liczne postępowania sądowe na rzecz kluczowych klientów Kancelarii, w tym również zajmuje się postępowaniami egzekucyjnymi.

Malwina Tyl

Aplikantka adwokacka

Tomasz specjalizuje się w prawie procesowym, prawie pracy i prawie korporacyjnym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Bierze udział w wypracowaniu optymalnych rozwiązań prawnych oraz w przygotowaniu strategii procesowej i pism procesowych, w tym pozwów sądowych, apelacji i skarg kasacyjnych.

Doradza międzynarodowym i polskim klientom w zakresie bieżącej działalności, w szczególności w obszarze zagadnień pracowniczych i korporacyjnych. Uczestniczy w przygotowaniu audytów prawnych na potrzeby transakcji fuzji i przejęć.

Tomasz Wilk

Aplikant radcowski

Anita doradza przy projektach inwestycyjnych, transakcjach nieruchomościowych i infrastrukturalnych. Zajmuje się prawem nieruchomości i budowlanym.

Doradza w zakresie finansowania nieruchomości, transakcjach sprzedaży z leasingiem zwrotnym, joint ventures, jak również umów sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy.

Wśród jej klientów są operatorzy centrów handlowych i hipermarketów, fundusze inwestycyjne oraz private equity, właściciele obiektów biurowych oraz przemysłowo-magazynowych, a także inwestorzy na rynku nieruchomości.

Anita Woźniak

Radca prawny

Aleksandra Hulewicz

Aleksandra specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w sporach opartych o warunki kontraktowe FIDIC.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego. Reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych, sporach dotyczących opieki nad dziećmi oraz podziału wspólnego majątku małżonków. Zajmuje się ochroną konsumentów, w szczególności problematyką kredytów frankowych.

Ponadto, doradza w sprawach korporacyjnych bieżącej działalności spółek i grup kapitałowych. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych w ramach IPO. Reprezentuje członków zarządów spółek kapitałowych w procesach odszkodowawczych.

Aleksandra Hulewicz

Radca prawny

Mariusz Busiło

Mariusz doradza podmiotom prywatnym i administracji publicznej w sprawach regulacyjnych dotyczących prawa energetycznego. Zajmuje się prawem telekomunikacyjnym, mediów i nowych technologii, prawem konkurencji, autorskim i internetowym.

Brał udział w szerokim spektrum prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracując w szczególności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestniczył w pracach grup roboczych przy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), oraz Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT).

Mariusz jest wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz ekspertem w zakresie problematyki pól elektromagnetycznych PEM przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z ramienia Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.

Mariusz jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2019 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Mariusz Busiło

Prawnik
kieruje praktyką TMT

Анджей Хаец

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA, Chambers Europe oraz Best Lawyers. W 2019 został wyróżniony w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, restrukturyzacji, w transakcjach typu private equity oraz fuzji i przejęć.

Andrzej Chajec

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

CAREER