ARCHIWUM | LABOUR LAW UPDATE

UPDATES ARCHIVE

2017/11
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jest to jednak dość uciążliwy i kosztowny obowiązek, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty muszą być przechowywane w wersji papierowej przez 50 lat od dnia zakończenia pracy w danej firmie. Wkrótce może się to jednak zmienić.

2017/09
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Ministerstwo Rozwoju udostępniło w Internecie projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego. Ustawa spowoduje zalegalizowanie prowadzonej przez niektórych pracodawców weryfikacji, czy kandydat do pracy był karany.

2017/08
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Co do zasady pracodawca i pracownik mogą zawrzeć tylko jedną umowę o pracę na wykonywanie pracy tego samego rodzaju. Praca może być świadczona także na podstawie umowy cywilnoprawnej i istnieje możliwość zawarcia jednocześnie dwóch stosunków prawnych z tą samą osobą: umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Jak uregulować te stosunki, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa?

2017/07
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Celem umowy na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości  wykonywania przez niego pracy określonego rodzaju. Taka umowa może zostać zawarta na czas nieprzekraczający trzech miesięcy.

2017/06
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Pracodawcy często stają przed problemem braku współpracy ze strony pracowników w zakresie badań lekarskich – zarówno tych, które pracownicy muszą przejść przed rozpoczęciem pracy jak i badań kontrolnych czy okresowych. Czy pracodawcy mają skuteczne instrumenty prawne, które pozwalałyby zdyscyplinować nieposłusznych pracowników?

2017/04
APRIL LABOUR LAW UPDATE presented by Aspire and CDZ

Planując wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia, pracodawca powinien w sposób szczegółowy uregulować warunki wypłaty takiego dodatku. Wypłata premii, w odróżnieniu od nagrody, nie zależy bowiem od uznania pracodawcy. Pracownik nabywa prawo do wypłaty premii w chwili spełnienia warunków określonych w wewnętrznych przepisach ustalonych i wprowadzonych przez pracodawcę.

2017/03
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Choć praca w niedzielę i święta jest niedopuszczalna, to jednak kodeks pracy wprowadza od tej zasady wyjątki. Specjalny przepis zezwala na pracę w święta w międzynarodowych korporacjach, które w Polsce mają swoje call-center lub komórki organizacyjne obsługujące inne działy za granicą np. w zakresie księgowości czy wsparcia IT.

2017/02
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim, które mają potwierdzić jej zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. Brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy jest potwierdzany w ramach okresowych badań lekarskich, których częstotliwość zależy od charakteru wykonywanej pracy.

2017/01
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Polskie prawo pracy dopuszcza kilka form organizowania się pracowników w przedsiębiorstwie. Na gruncie Kodeksu pracy, ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawy o związkach zawodowych, możemy mieć do czynienia kolejno: z pracownikami wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, radą pracowników albo związkiem zawodowym.

2016/11
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W świetle obowiązującego w Polsce prawa pracodawcy pozbawieni są możliwości zweryfikowania karalności kandydatów do pracy, chyba że chodzi o rekrutację na stanowiska, co do których przepisy wymagają niekaralności. Należy stwierdzić, że takie ograniczenia stwarzają istotne zagrożenie m.in. dla interesów konsumentów korzystających z usług banków i innych instytucji finansowych.

2016/10
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi automatycznie na nowego pracodawcę wraz z przejściem zakładu pracy. Czasami może to mieć groźne skutki.

2016/09
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Umowa o pracę zawarta na okres próbny, na czas określony i nieokreślony może zostać rozwiązana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Co do zasady, w okresie wypowiedzenia pracownik obowiązany jest świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, a na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia.

2016/07
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Wprowadzając premie jako kolejny element wynagrodzenia pracowników, należy szczegółowo określić warunki nabywania do niej prawa, aby ograniczyć ryzyko sporów w tym zakresie.

2016/06
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W ostatnich miesiącach rząd i posłowie przygotowali szereg nowych propozycji zmian prawa pracy, które będą miały wpływ na kształt rynku pracy w Polsce. Część z planowanych aktów prawnych trafiła już do Sejmu, a niektóre pozostają jeszcze na etapie konsultacji międzyresortowych.

2016/03
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Pracodawcy przysługują prawa autorskie do utworów stworzonych przez jego pracowników. Inaczej jest w przypadku utworów stworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło.

2016/02
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Pracodawca ma prawo sprawdzać, w jaki sposób zatrudnieni korzystają z powierzonego im sprzętu służbowego. Zanim jednak rozpocznie kontrolę, powinien o jej zasadach poinformować załogę. W przeciwnym wypadku naraża się na zarzut naruszenia dóbr osobistych kontrolowanego.

2016/01
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Korzystanie w trakcie procesów rekrutacyjnych z informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych jest popularnym źródłem informacji o kandydatach do pracy. Z branżowych raportów wynika, że polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po informacje znajdujące się na: Facebook, LinkedIn czy GoldenLine – czy takie praktyki są zgodne z polskim prawem?

CAREER