ARCHIWUM | PRASA

PRESS ARCHIVE

Rzeczpospolita 2018/02/13
DANE OSOBOWE
Instytucje finansowe zapytają kandydatów do pracy o karalność
Weronika Papucewicz

Rząd chce, aby w przeddzień zmiany przepisów o ochronie danych osobowych branża finansowa mogła zbierać wrażliwe dane o kryminalnej przeszłości osób starających się o pracę w bankach, funduszach inwestycyjnych czy firmach ubezpieczeniowych.

Rzeczpospolita 2018/01/11
PRAWO PRACY
Twórcy nierówno traktowani
Karolina Nowak-Różycka

1 stycznia 2018 r. weszła w życie niekorzystna zmiana przepisów dotycząca 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od tej daty preferencyjną stawkę mogą stosować wyłącznie przedstawiciele określonych zawodów.

Rzeczpospolita 2017/09/28
DANE OSOBOWE
Sprzeczne pomysły na ochronę danych
Weronika Papucewicz

W rządzie powstały wykluczające się nowele umożliwiające prześwietlanie uczciwości kandydatów do pracy. Wszystko wskazuje na to, że nikt do tej pory nie koordynował prac toczących się w ministerstwach: rozwoju i cyfryzacji.

Rzeczpospolita 2017/10/03
PRAWO PRACY
Przed skierowaniem do innych zadań trzeba sprawdzić kwalifikacje i stan zdrowia
Weronika Papucewicz

Jak rozumieć „potrzebę pracodawcy" w kontekście możliwości skierowania pracownika do innej pracy? Czy to jego subiektywna ocena? Czy pracownik może ją podważać?

Rzeczpospolita 2017/08/03
PRAWO PRACY
Jeden pracownik, dwie umowy
Weronika Papucewicz

Z osobą zatrudnioną na etacie można legalnie zawrzeć kontrakt cywilnoprawny wyłącznie na inny rodzaj pracy. Trzeba się w nim jednak wystrzegać elementów charakterystycznych dla stosunku pracy.

Rzeczpospolita 2017/06/23
OCHRONA ZDROWIA
Menedżerowie i lekarze muszą znać zasady interwencji medycznych
Klara Święs

Przedsiębiorcy medyczni i prowadzący różne placówki ochrony zdrowia muszą pamiętać, że leczenie bez zgody pacjenta jest działaniem bezprawnym. Brak zgody naraża lekarza na odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną.

Rzeczpospolita 2017/06/08
PRAWO PRACY
Badania lekarskie z problemami
Weronika Papucewicz

Kontrola stanu zdrowia pracownika bywa szczególnie kłopotliwa, gdy niespodziewanie stawia się on w pracy po długiej nieobecności. Nie można go dopuścić do zadań, dopóki nie pozwoli na to lekarz.

Rzeczpospolita 2017/05/30
PRAWO PRACY
Krótko i na temat prawa pracy
Weronika Papucewicz

Czy w przypadku okresowych braków lub niedostatków kadrowych pracodawca może zlecać pracownikowi codziennie pracę w godzinach nadliczbowych? Jeśli nie może odpowiednio zorganizować pracy, może to uzasadniać odwołanie pracownika z urlopu?

Rzeczpospolita 2017/05/26
OCHRONA ZDROWIA
Dla kogo dokumentacja medyczna i informacja o pacjencie
Agata Iwanow, Klara Święs

To na placówce medycznej jako administratorze danych spoczywa obowiązek udostępnienia dokumentacji w sposób zgodny z przepisami.

Rzeczpospolita 2017/04/04
PRAWO PRACY
Zasady wypłaty premii warto uregulować
Agata Iwanow

Jeśli pracodawca zacznie przyznawać premie, których zasad wypłaty nigdzie nie określił, nie dość, że naraża się na spory z pracownikami, to jeszcze spowoduje wątpliwości co do wliczania tego składnika pensji do podstawy zasiłków.

Rzeczpospolita 2017/03/16
PRAWO PRACY
Warunki nie gorsze niż minimalne
Agata Iwanow

Zatrudnienie na etat to obowiązek zapewnienia pracownikowi przynajmniej minimalnych warunków określonych w kodeksie pracy. Niektóre z nich można proporcjonalnie obniżyć przy niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rzeczpospolita 2017/03/10
PRAWO W BIZNESIE
W kolejce czeka prosta spółka akcyjna
Aleksandra Szyszko-Kamińska

Ministerstwo Rozwoju popierając założenie, że rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorców to krok w kierunku budowania bardziej konkurencyjnej gospodarki, planuje utworzenie przyjaznego ekosystemu dla startupów.

Rzeczpospolita 2017/03/02
PRAWO PRACY
Podróż nie służbowa, ale rozliczana
Krzysztof Chyba

Zleceniodawca ma obowiązek zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w związku z wykonywaniem umowy. Poza kosztami samej podróży, zwrotowi mogą podlegać również inne wydatki, np. na nocleg.

Rzeczpospolita 2017/02/28
PRAWO PRACY
Druga szansa więcej niż raz
Agata Iwanow

Jeśli pracownik nie sprawdzi się podczas umowy na okres próbny, można podpisać z nim kolejną dopiero po trzech latach od ustania zatrudnienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem nowej umowy próbnej ma być praca innego rodzaju.

Rzeczpospolita 2017/02/24
PRAWO W BIZNESIE
Jak zagwarantować sobie dywidendę
Aleksandra Szyszko-Kamińska

Gdy założyciele startupu negocjują, z zainteresowanym inwestycją Funduszem Venture bądź innym inwestorem zasady inwestycji oraz współpracy, to wówczas mają największy wpływ na ustalenie wzajemnych relacji oraz na kształt umowy spółki.

Rzeczpospolita 2017/02/23
PRAWO PRACY
Wynik badań lekarskich pokrzyżuje plany
Karolina Nowak-Różycka

Pracownika, który nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań do choćby jednego z dotychczas wykonywanych obowiązków, pracodawca nie może dopuścić do pracy. Ma wówczas dylemat: zwolnić go, czy znaleźć inny zakres zadań.

Rzeczpospolita 2017/02/07
PRAWO PRACY
Urlop rodzicielski dłuższy, gdy jest łączony z pracą
Agata Iwanow

Jeśli rodzic pracuje na część etatu w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, świadczenie to jest proporcjonalnie niższe, ale przysługuje przez odpowiednio dłuższy okres. Jak to obliczyć?

Rzeczpospolita 2017/01/12
PRAWO PRACY
Przedstawicieli załogi warto chociaż wysłuchać
Weronika Papucewicz

Mimo że niektóre decyzje pracodawcy wymagają jedynie konsultacji z ciałem reprezentującym pracowników, ich wprowadzenie z pominięciem rozmów może się okazać nieważne.

Rzeczpospolita 2017/01/05
PRAWO AUTORSKIE
Prawa autorskie od zleceniobiorcy
Karolina Nowak-Różycka

Nie wystarczy przyjąć utworu stworzonego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej, aby nabyć do niego prawa autorskie. Konieczna jest do tego klauzula regulująca nabycie tych praw do utworów współpracownika.

Rzeczpospolita 2016/12/23
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
Aleksandra Hulewicz

Zanim przedsiębiorca wniesie opłatę sądową oraz zacznie sporządzać pismo procesowe warto, aby upewnił się jeszcze czy orzeczenie, od którego planuje złożyć skargę do sądu, na pewno jest w tym trybie zaskarżalne.

Rzeczpospolita 2016/12/02
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Niektóre błędy Izby można poprawić
Aleksandra Hulewicz

Odwołujący się przedsiębiorca, który przegrał sprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą ma do dyspozycji jeszcze jedną ścieżkę ratunkową, jaką jest skarga do sądu.

Rzeczpospolita 2016/11/25
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
Aleksandra Hulewicz

Gdy przedsiębiorca jest przekonany, że zamawiający naruszył przepisy i rozważa wniesienie odwołania do Krajowej Izby Gospodarczej powinien mieć świadomość, na jakiego rodzaju rozstrzygnięcie może liczyć.

Rzeczpospolita 2016/11/17
PRAWO AUTORSKIE
Pracownik też może być twórcą
Krzysztof Chyba

Pracodawca z mocy prawa nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracownika. Jednak nie każdy taki utwór jest własnością pracodawcy. Zdarza się, że prawa do utworu powrócą do etatowca.

Rzeczpospolita 2016/11/15
BACKGROUND CHECKS
Skazani za oszustwo mogą pracować w każdym banku
Weronika Papucewicz

Z planu Morawieckiego zniknęły zmiany, które pozwalały na badanie przeszłości kryminalnej kandydatów do pracy w instytucjach finansowych.

Rzeczpospolita 2016/11/10
BACKGROUND CHECKS
Przeszłość kryminalna kandydata pozostanie zagadką
Weronika Papucewicz

Polskie prawo nie pozwala na zbieranie wszystkich danych osobowych w trakcie rekrutacji. Dotyczy to m.in. możliwości pełnego zweryfikowania informacji o karalności osób ubiegających się o pracę.

Rzeczpospolita 2016/11/07
PRAWO RODZINNE
Kobiety tracą zasiłki macierzyńskie
Aleksandra Hulewicz

Kobiety, które w ciągu ostatniego roku urodziły dziecko, powinny pilnować terminów na złożenie wniosku o przyznanie im zasiłku na kolejny okres.

Rzeczpospolita 2016/11/04
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Kiedy jest pora na odwołanie
Aleksandra Hulewicz

Od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, przedsiębiorcy biorącemu udział w postępowaniu przysługuje odwołanie.

Rzeczpospolita 2016/10/28
PRAWO KORPORACYJNE
Preferencyjna składka a zawieszenie działalności
Krzysztof Chyba

Przy pierwszym założeniu firmy przedsiębiorcy przysługuje ulga w opłacanych stawkach składek ZUS. Okres ten nie ulega wydłużeniu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Rzeczpospolita 2016/10/20
PRAWO PRACY
Przeświadczenie o trwaniu zakazu konkurencji bywa złudne
Karolina Nowak-Różycka

Pracodawcę, który w ramach przekształceń przejął pracowników, nie wiążą zawarte z nimi umowy o zakazie konkurencji. Dotyczy to też osób, które rozstały się z firmą i tylko lojalka nie pozwalała na współpracę z konkurencją.

Rzeczpospolita 2016/10/06
PRAWO PRACY
Wraz z rosnącą załogą szefowi przybywa obowiązków
Agata Iwanow

Zatrudniając co najmniej 20 pracowników, pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. To tylko wycinek nowych zadań.

Rzeczpospolita 2016/09/22
PRAWO PRACY
Zaległy urlop musi się zacząć przed końcem trzeciego kwartału
Karolina Nowak-Różycka

Termin, od którego pracodawca powinien udzielić zaległych dni wolnych za 2015 rok, przypada najpóźniej 30 września. Jeśli nie zrobi tego, w razie kontroli Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo nałożyć na niego grzywnę.

Rzeczpospolita 2016/09/15
PRAWO PRACY
Brak kontaktu z firmą na długo przed rozwiązaniem umowy
Agata Iwanow

W okresie wypowiedzenia pracownik może skorzystać z dni wolnych na szukanie pracy albo urlopu wypoczynkowego. Z kolei pracodawca może go zwolnić z obowiązku świadczenia obowiązków.

Rzeczpospolita 2016/09/01
PRAWO PRACY
Charakter służbowego wyjazdu przesądza o należnościach i rozliczeniach
Agata Iwanow

Pojęcia oddelegowania i podróży służbowej często używane są zamiennie i mylone. Właściwe zakwalifikowanie zagranicznego wyjazdu wpływa na zakres świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wyjazdu i obowiązki pracodawcy.

Dziennik Gazeta Prawna 2016/07/18
NIERUCHOMOŚCI
Problem z egzekucją nieruchomości rolnych
Piotr Zapalski, Szymon Żyto

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta zasadniczo znowelizowała przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego i obrocie ziemią rolną.

Rzeczpospolita 2016/06/16
PRAWO PRACY
Premia jako kolejny element wynagrodzenia pracowników
Agata Iwanow

Wprowadzając premię jako kolejny element wynagrodzenia pracowników, należy szczegółowo określić warunki nabywania do niej prawa, aby ograniczyć spory w tym zakresie.

Rzeczpospolita 2016/05/27
PRAWO KORPORACYJNE
Jak pozbawić wspólnika jego członkostwa w spółce
Aleksandra Petrykowska

Wyłączenie wspólnika daje jedyną przewidzianą w kodeksie spółek handlowych prawną możliwość przymusowego pozbawienia wspólnika jego członkostwa w spółce.

Rzeczpospolita 2016/05/24
PRAWO RODZINNE
Rodzice trzylatków mogą pójść do sądu
Aleksandra Hulewicz

New regulations raising the school age up to seven will not come into force until September. This means that six-year olds have taken up toddlers’ places in kindergartens unlawfully.

Dziennik Gazeta Prawna 2016/05/09
PRAWO PRACY
Planowane zmiany w prawie pracy
Weronika Papucewicz

W ostatnich miesiącach rząd i posłowie przygotowali szereg nowych propozycji zmian prawa pracy, które będą miały wpływ na kształt rynku pracy w Polsce. Jakie będą zmiany?

Rzeczpospolita 2016/04/14
PRAWO PRACY
Gwarantowana minimalna pensja również ze zlecenia
Weronika Papucewicz

Kontraktami cywilnoprawnymi rządzi zasada swobody umów. Dotyczy to również możliwości ustalenia przez strony dowolnej wysokości wynagrodzenia. Niedługo ta sytuacja zostanie jednak zaburzona.

Rzeczpospolita 2016/04/07
PRAWO PRACY
Umowy na zastępstwo trzeba uzupełniać
Karolina Nowak-Różycka

Do umów na zastępstwo zawartych przed 22 lutego br. należy stosować obecne przepisy dotyczące umów terminowych. Oznacza to, że najpóźniej 22 maja br. strony muszą uzupełnić ją o przyczynę zawarcia.

Dziennik Gazeta Prawna 2016/03/29
TMT
Eldorado dla firm telekomunikacyjnych. O ile wyeliminuje się nieprecyzyjne zapisy...
Mariusz Busiło

Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt megaustawy, która ma przyspieszyć i ułatwić prowadzenie inwestycji telekomunikacyjnych, zwłaszcza budowę sieci szerokopasmowych, budzi kontrowersje.

Rzeczpospolita 2016/03/08
PRAWO PRACY
Stare umowy, nowe zasady
Karolina Nowak-Różycka

22 lutego 2016 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony. Dotyczą one nie tylko umów zawieranych po tej dacie, ale również tych zawartych wcześniej. Wiąże się to z określonymi obowiązkami dla pracodawców.

Rzeczpospolita 2016/02/26
RYNKI KAPITAŁOWE
Kiedy można zmienić warunki emisji
Aleksandra Petrykowska

Nowa ustawa o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.wprowadziła instytucję zgromadzenia obligatariuszy, usuwając tym wątpliwości dotyczące skutecznej zmiany warunków emisji.

Dziennik Gazeta Prawna 2016/02/15
PRAWO RODZINNE
Dobra wiara to za mało
Aleksandra Hulewicz

Uprawnienie do pobierania pożytków uzależnione jest od dobrej wiary zapisobiercy zwykłego, która ‒ jak przesądził Sąd Najwyższy ‒ może być skutecznie zakwestionowana przez spadkobierców.

Dziennik Gazeta Prawna 2016/02/02
PRAWO RODZINNE
Udziały w majątku wspólnym nie zawsze muszą być równe
Aleksandra Hulewicz

Czy i kiedy taki nierówny podział jest możliwy oraz jak można zminimalizować ryzyko przyszłych nieporozumień na tle rozpadu związku małżeńskiego?

Rzeczpospolita 2016/01/28
PRAWO PRACY
Rezygnacja z telepracy łatwa tylko w teorii
Weronika Papucewicz

Przy porozumieniu o telepracy w trakcie zatrudnienia każda ze stron może wystąpić o zaprzestanie tej formy pracy i przywrócenie poprzednich warunków w ciągu trzech miesięcy od jej podjęcia.

Rzeczpospolita 2016/01/14
PRAWO PRACY
Pracodawca weźmie pod lupę firmowy telefon i laptop
Agata Iwanow

Pracodawca ma prawo sprawdzać, w jaki sposób zatrudnieni korzystają z powierzonego im sprzętu służbowego. Zanim jednak rozpocznie kontrolę, powinien poinformować załogę. W przeciwnym wypadku naraża się na zarzut naruszenia dóbr osobistych.

Rzeczpospolita 2016/01/07
PRAWO PRACY
Czytnik zamiast podpisu
Weronika Papucewicz

W dobie smartfonów i tabletów korzystanie z papierowych list obecności staje się przeżytkiem. Dlatego wielu pracodawców zastanawia się, czy mogą prowadzić ewidencję czasu pracy, korzystając z odczytu z karty wejściowej do biura, zalogowania się do systemu komputerowego albo intranetu.

Dziennik Gazeta Prawna 2016/01/08
RESTRUKTURYZACJA
Nowe prawo restrukturyzacyjne: priorytetem naprawa firmy
Krzysztof Żyto

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Jej główny cel to umożliwienie utrzymania biznesu firmom, które znajdują się w przejściowych trudnościach finansowych.

CAREER