ARCHIWUM | WYDARZENIA

EVENTS ARCHIVE

Ewa Don-Siemion i Weronika Papucewicz prelegentkami podczas śniadania z prawem pracy dla wrocławskich firm z sektora BPO/SSC

We wtorek 27 czerwca 2017 roku, odbyło się śniadanie biznesowe dla firm wrocławskich z sektora BPO/SSC, pt. „Elastyczne formy organizacji czasu pracy. Praktyczne aspekty mobilności pracowników”, zorganizowane przez CDZ oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in.: sposoby uelastyczniania czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, kwestie pracowników mobilnych, oraz home office vs. Telepraca.

Uczestnikami wydarzenia były m.in.: NOKIA, Electrolux, 3M, MERCK, UPS, Kinnarps, Parker Hannifin, Redknee.

CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) organizatorami śniadania biznesowego dla firm z sektora BPO/SSC

Dnia 27 kwietnia w hotelu Sofitel Wrocław Old Town, odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone prawu pracy, pt. „Benefity dla pracowników. Jak konstruować plany premiowania i inne systemy motywacyjne?”.

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in.: funkcje wynagrodzenia, wynagrodzenia na konkretnym stanowisku, składniki wynagrodzenia i system premiowania, świadczenia związane z wynikami pracy oraz zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: UPS, Credit Suisse, Electrolux, IBM, Nestle Purina and 3M.

Weronika Papucewicz wystąpi podczas Forum Prawa Pracy

W dniach 7-8 czerwca 2017 w Warszawie odbędzie się Forum Prawa Pracy organizowane przez Puls Biznesu, poświęcone aktualnym regulacjom oraz planowanym zmianom przepisów z zakresu prawa pracy. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące zakazu konkurencji i nieuczciwej konkurencji, oraz konfliktu interesów; rodzajów umów i stawek minimalnego wynagrodzenia, mobbingu i dyskryminacji, oraz zarządzania czasem pracy i nadgodzinami.

W pierwszym dniu forum, Weronika zaprezentuje tematykę elastycznych form zatrudnienia, czyli wybrane problemy związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę.

WIĘCEJ
http://konferencje.pb.pl/konferencja/1056,forum-prawo-pracy

Andrzej Abramczuk panelistą na XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów

W dniach 28-29 marca 2017 roku w Sheraton Hotel w Warszawie odbyło się XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, integrujące przedstawicieli administracji, regulatora, organizacji pozarządowych oraz największych graczy TMT na polskim rynku. Tegoroczna edycja gościła ponad 500 uczestników.

Andrzej Abramczuk wziął udział w panelu dyskusyjnym „Regulacje świata telekomunikacji i mediów” wraz z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, Facebook, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Debatowali m.in. nad Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, retencją danych, rozporządzeniem e-privacy, oraz geoblokowaniem.

WIĘCEJ
http://telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum/program/#1453185603516-afbce4d7-69c5

Andrzej Abramczuk panelistą na Forum Gospodarczym TIME

IX Forum Gospodarcze Telekomunikacji, Internetu, Mediów i Elektroniki (TIME) jest wspólną inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Tematyka tegorocznej edycji, która miała miejsce w marcu 2017 roku, skupiona była wokół „Sztucznej inteligencji – rewolucja czy ewolucja?” W trakcie forum debatowano nad możliwościami przyspieszenia rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie tej przełomowej technologii.

Wśród specjalnych gości znaleźli się Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister – Ministerstwo Rozwoju; Anna Streżyńska, Minister – Ministerstwo Cyfryzacji; oraz Marcin Cichy, Prezes – Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Podczas dwudniowej sesji plenarnych omawiano m.in. zagadnienie sieci szerokopasmowych – infrastruktura innowacyjności epoki 4.0; cyberbezpieczeństwo przemysłu cyfrowego, wspólny rynek cyfrowy – nowe modele biznesowe. Andrzej Abramczuk był panelistą w sesji „E-państwo – inteligentne usługi publiczne” wraz z przedstawicielami Asseco Data Systems, MCX Systems, Huawei i Orange.

Więcej: https://fgtime.pl/program

Andrzej Abramczuk panelistą na Word Telecom Smart City Conference w Taipei

W dniach 21-24 lutego 2017 roku w Taipei (Tajwan), odbyła się czwarta edycja konferencji “Smart Summit & Expo” poświęcona tematyce budowania inteligentnych miast w obszarze IoT.

W ramach konferencji, odbyła się „The Word Telecom Smart City Conference”, podczas której dostawcy usług telekomunikacyjnych, przedstawiciele organizacji publicznych i akademickich rozmawiali na temat roli operatorów telekomunikacyjnych w inteligentnych miastach, wpływu technologii na społeczeństwo, oraz możliwości i wyzwań dla firm telekomunikacyjnych w dziedzinie IoT Wave.

Andrzej Abramczuk uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym strategii i działań firm telekomunikacyjnych w dziedzinie LoT, prowadzonym przez dr Chun-Ting Chou, profesora zwyczajnego w National Taiwan University.

Więcej: http://smartcity.org.tw/info_en.php

CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) organizatorami śniadania biznesowego dla firm wrocławskich z sektora BPO/SSC

Dnia 2 czerwca 2016 w hotelu Sofitel Wrocław Old Town, odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone prawu pracy, pt. „Jak przeciwdziałać mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy – praktyczne warsztaty dla pracodawców”.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in. kwestię nierównego traktowania, dyskryminacji i mobbingu w firmie oraz obowiązki pracodawców związane z przeciwdziałaniem tym niepożądanym zjawiskom. Mówiły również o tym jak pracodawca może bronić się przed zarzutami ze strony pracowników, na koniec zaś przedstawiły przykłady spraw z praktyki CDZ, w których klienci mierzyli się z nieuzasadnionymi zarzutami mobbingu.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: NOKIA, UTC Aerospace systems, UPS, ACN i Dolby.

CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) organizatorami śniadania biznesowego dla firm z sektora BPO/SSC

Dnia 1 grudnia w hotelu Sofitel Wrocław Old Town, odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone prawu pracy, pt. „Najczęstsze błędy popełniane przy rozwiązywaniu umów o pracę”.

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in.: obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę; porozumienie, wypowiedzenie, czy rozwiązanie w trybie dyscyplinarnym. Odpowiedziały na pytania jak prawidłowo określić przyczynę wypowiedzenia oraz czy i jak zawierać porozumienie z pracownikiem.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: NOKIA, IBM, UPS, MERCK.

Piotr Kryczek i Weronika Papucewicz prelegentami na VII Ogólnopolskim Kongresie dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

21 października w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, który zgromadził ponad trzystu dyrektorów i właścicieli szkół i przedszkoli niepublicznych z całej Polski.

Tematyka kongresu obejmowała m.in. zagadnienia związane z obliczeniem wysokości dotacji w świetle obecnych i przyszłych regulacji, kwestie sporne w zakresie wydatkowania dotacji, a także sesję poświęconą kontroli oraz postępowaniom administracyjnym i sądowym o zwrot dotacji.

Z ramienia CDZ, Piotr Kryczek i Weronika Papucewicz przedstawili zagadnienia dotyczące zarządzania kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną w placówkach niepublicznych.

Problematyka poruszana na Kongresie była szczególnie istotna ze względu na planowane zmiany w prawie oświatowym i niepewność związaną m.in. z dalszym istnieniem szkół gimnazjalnych.

Więcej: http://kongresniepubliczne.pl

Mariusz Busiło uczestnikiem seminarium „Nowy instytucjonalizm, teorie i badania” w Instytucie Spraw Publicznych Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem dyskusji pierwszego seminarium w cyklu 2016/17, odbywającego się 20 października, była anatomia reform państwa widziana oczami ich „inżynierów”.

Tematem seminarium zainicjowanym przez prof. zw. dr hab. Antoniego Kamińskiego były „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia”, o których opowiedziała ich autorka dr inż. Elżbieta Hibner. Mariusz Busiło poprowadził koreferat dotyczący procesu legislacyjnego i praktycznych aspektów tworzenia prawa w Polsce.

Więcej: http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz prelegentkami podczas ABSL Krakow Chapter HR Corner w Krakowie

Dnia 12 października w krakowskiej siedzibie Brown Brothers Harriman odbyło się kwartalne spotkanie dedykowane firmom z sektora BPO/SSC, poświęcone prawie pracy oraz miękkim kwestiom z zakresu HR.

Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz omówiły temat: prawo pracy a nowe techniki komunikacji, który obejmował m.in. zagadnienia takie jak: Social media w pracy HR-owca, media społecznościowe w miejscu pracy; powierzony sprzęt służbowy – jakie są zagrożenia dla pracodawcy oraz nowoczesne metody prowadzenia ewidencji czasu pracy w firmie.

 

Mariusz Busiło prelegentem na konferencji Smart Grid Security Summit 2016 w Gdańsku

Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała dwa główne obszary: zagrożenia dla sieci inteligentnej oraz przesyłanych nią danych, rozumienie obecnych i przyszłych zagrożeń oraz różne podejścia do minimalizacji tych zagrożeń w możliwie najbardziej efektywny i kompleksowy sposób.

Uczestnikami konferencji były podmioty użyteczności publicznej, urzędy regulacyjne, Ministerstwo Energii oraz naukowcy i spółki komercyjne.

Wśród głównych prelegentów konferencji znaleźli się: Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii oraz Mariusz Busiło, reprezentujący Mazowiecki Klaster ICT oraz Departament TMT CDZ. Mariusz Busiło omówił ramy prawne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych uzyskanych z sieci inteligentnych oraz zaproponował zmiany w legislacji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, standaryzację oraz przejrzystość branży.

Więcej: http://www.osgp.org/en

CDZ partnerem 7. Konferencji ABSL "Transforming Ourselves. Changing the World"

CDZ była partnerem merytorycznym 7. Konferencji ABSL "Transforming Ourselves. Changing the World", która odbyła się w dniach 28-29 czerwca 2016 r. w Katowicach. Jest to najważniejsze wydarzenie sektora nowoczesnych usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 1000 uczestników z sektora, przedstawicieli miast i SSE, którzy analizowali zmiany i wyzwania stojące przed nowoczesnymi organizacjami usług biznesowych w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z głównych tematów był wpływ Brexit na rozwój sektora. Gościem specjalnym była Condoleezza Rice, która omówiła szanse i zagrożenia dla ekonomii światowej w kontekście bieżących zmian geopolitycznych, oraz Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju RP, który mówił o zagranicznych inwestycjach jako napędzie dla rozwoju Polski.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion przedstawiła, w trakcie Executive Breakfast dla liderów centrów, wpływ zmian politycznych i zmian regulacji prawnych na inwestycje w sektorze BPO/SSC w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na rynek pracy i prawa pracodawców.

Więcej: http://absl-conference.com/en/agenda

Ewa Don-Siemion i Weronika Papucewicz prelegentami na 6. Dorocznej Konferencji ASPIRE poświęconej branżom BPO/SSC w Krakowie

Odbywająca się 11 i 12 maja 2016 w Krakowie 6. Doroczna Konferencja ASPIRE zaprezentuje wpływ branż BPO/SSC na gospodarkę lokalną oraz szanse i wyzwania, które pojawią się w najbliższej przyszłości.

W konferencji będą uczestniczyć spółki z sektora usług biznesowych i technologii, organy administracji państwowej, przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, jak również fundusze nieruchomościowe i potencjalni inwestorzy badający dynamikę rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

Półtora dnia będą trwały sesje plenarne i sesje przygotowywane przez partnerów konferencji, laboratoria pokazowe i wystawy. Część konferencji pod nazwą „Summit” skoncentruje się na trzech kluczowych branżach: Technologii, Globalnych Usługach Biznesowych i Usługach Finansowych. Uczestnicy będą analizować trendy globalne, wpływ nowych i przyszłych technologii oraz aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na młodych profesjonalistów. Ewa Don-Siemion i Weronika Papucewicz omówią proponowane zmiany w polskim prawie pracy oraz odpowiedzą na pytanie: „Czy trzeba się nimi niepokoić?”.

Więcej: http://thedragonwakes.aspire.org.pl/

Andrzej Abramczuk panelistą podczas Kongresu Warsaw International Media Summit, który odbył się symultanicznie z Konferencją Sieci Szerokopasmowych i Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

W dniach 18-19 listopada 2015 w Warszawie odbyła się VIII edycja Kongresu Warsaw International Media Summit, jedno z kluczowych spotkań sektora telekomunikacyjnego i medialnego w Polsce. Kongres zgromadził pełne grono reprezentantów branży telekomunikacyjnej i mediów, a także przedstawicieli administracji publicznej, dostawców rozwiązań oraz nowych technologii.

Andrzej Abramczuk był panelistą podczas bloku tematycznego „Przyszłość spektrum w Europie”, który dotyczył m.in. ogólnoeuropejskich regulacji, przebiegu przetargu na częstotliwości w Polsce, przebiegu aukcji na przykładach innych krajów UE. Omówiono także kwestie jak UE może zachęcić rynek do potencjalnych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Andrzej Abramczuk brał również udział w panelu „Ochrony praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym”, w którym głos zabrali m.in. przedstawiciele UKE, Rady Krajowej Federacji Konsumentów; Orange Polska oraz T-Mobile Polska a także była Prezes UOKiK.

Więcej: http://en.telekomunikacjaimedia.pl/media-summit/

CDZ na międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM w Cannes

CDZ wzięła udział w XXVI edycji światowych targów nieruchomości MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier) odbywających się w dniach 10-13 marca 2015 roku w Cannes, we Francji.

MIPIM to największe międzynarodowe targi nieruchomości, które rocznie przyciągają ponad 21.000 inwestorów i najbardziej prestiżowych firm z branży nieruchomości, budownictwa i infrastruktury.

Podczas targów, Szymon Skiendzielewski omówił zagadnienie dotyczące umowy dobrosąsiedzkiej w kontekście rozwiązania konfliktu toczącego się pomiędzy deweloperami o pozwolenie na budowę. CDZ, wraz z przedstawicielami Jones Lang LaSalle, SKANSKA oraz ABSL, wzięła również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym rozwojowi sektora BPO i SSC w poszczególnych regionach Polski.

Więcej: http://www.mipim.com/

CAREER