Newsletter

CAREER

Newletter Footer

Ewa Don-Siemion
Wspólnik

E: ewa.don-siemion@cdz.com.pl
T: +48 22 492 40 00
www.cdz.com.pl

 

 

Miesiąc
Kwiecień 2018
Litera
P
Tytuł
Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
Kolumny

MINISTERSTWO FINANSÓW OPRACOWAŁO PROJEKT ZMIAN PRZEPISÓW CIT.

Deklarowanym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Rady (UE) w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz dążenie do uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych poprzez powiązanie wysokości płaconego podatku (w szczególności przez duże przedsiębiorstwa) z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień oraz konsultacji z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Zakładaną datą wejścia w życie nowych przepisów jest 1 stycznia 2018 roku. Żeby to było możliwe, ustawa nowelizująca musi zostać opublikowana najpóźniej w dniu 30 listopada b. roku. Wśród wielu zmian znalazł się nowy przepis art. 15e ust.1 pkt 1), który znacznie ogranicza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę na zlecane na zewnątrz usługi (niezależnie od tego czy usługi te świadczy podmiot powiązany czy też niepowiązany).

Ograniczenie dotyczy wprost między innymi następujących kategorii usług: księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, przetwarzania danych, rekrutacyjnych i pozyskiwania personelu. Katalog ten jest otwarty, gdyż przepis art. 15e ust. 1 pkt 1) dotyczy także „świadczeń o podobnym charakterze”. Ograniczenie polega na tym, że wprowadza się limit tych kosztów na poziomie 1.200.000 PLN, a powyżej tego progu do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na powyższe usługi w wysokości łącznej nie przekraczającej 5% dochodu. Wprowadzenie tych ograniczeń zdaje się nie mieć innego uzasadnienia poza dążeniem Ministerstwa Finansów do zwiększenia wpływów budżetowych. Ich skutkiem może być jednak znaczne osłabienie polskich przedsiębiorców, którzy ze względów na wyższe koszty będą mniej konkurencyjni wobec podmiotów zagranicznych nie podlegających takim restrykcjom. Projekt spotkał się krytyką wielu środowisk, do których Ministerstwo Finansów zwróciło się o wyrażenie opinii. Co ciekawe, na to że nowelizacja będzie miała negatywny skutek dla centrów usług wspólnych zwrócił uwagę, poza organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców (jak Business Center Club) także przedstawiciel Ministerstwa Energii, wskazując, że nowelizacja podważa sensowność tworzenia centrów i optymalizowania w ten sposób niektórych wydatków ponoszonych przez duże grupy przedsiębiorstw.