WSPÓLNICY

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017, Chambers Europe 2017 oraz Best Lawyers w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz TMT. Jest członkiem międzynarodowej izby prawników: International Bar Association.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2017 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje klientów w procesach sądowych i postępowaniach upadłościowych. Ma bogate doświadczenie w procedurach cywilnych.

Doradza syndykom masy upadłości spółek działających w sektorze nieruchomości, TMT i medycznym, jak również w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, oraz w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi.

Krzysztof jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przed dołączeniem do CDZ, przez 10 lat pełnił funkcję sędziego, w tym w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Krzysztof jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie postępowań sądowych.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi

Maciej jest rekomendowany przez IFLR1000 Financial & Corporate 2018 oraz The Legal 500 EMEA 2017.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz przez IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w fuzjach i przejęciach i private equity.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Doradza największym polskim podmiotom z sektora telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii w zakresie budowania strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług na rynku TMT. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi.

Jest członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT), wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Andrzej jest arbitrem w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Andrzej jest wysoko rekomendowany przez Chambers Europe 2018 oraz The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie TMT. Praktyka, którą kieruje, została szczególnie wyróżniona w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityki Insight 2017.

Absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych PAN, wspólnik
kieruje praktyką TMT

Marcin specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Opracowuje strategię procesową i reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej. Reprezentuje również klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych.

Ponadto, reprezentuje upadłego, wierzycieli i syndyka lub zarządcę na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w prawie nieruchomości oraz Chambers Europe 2017 w prawie budowlanym.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie prawa pracy.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

Weronika specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzącym na polski rynek, w szczególności tym z branży usług biznesowych.

Doradza we wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami. Dostosowuje globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, derekrutacji i zwolnień grupowych, w tym prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Zajmuje się aspektami pracowniczymi przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Adwokat, wspólnik
kieruje praktyką prawa pracy

Aleksandra ma ponad 10-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach joint ventures. Ponadto, specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach w przedsięwzięcia typu start-up i seed oraz przy restrukturyzacji i optymalizacji struktur holdingowych, z uwzględnieniem aspektów finansowania pozabankowego i rozliczania transakcji.

Doradza przy nabywaniu spółek, przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw, oraz tworzeniu struktur joint-venture. Opracowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną. Koordynuje zespoły prawników przy przeprowadzaniu badania stanu prawnego spółek (due diligence) oraz przy procesie transakcyjnym.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

CAREER

Ukryj w menu
Wyłączony